Strategia de Dezvoltare Locală
(V11) – 19.11.2020

Strategia actuală după care ne ghidăm munca noastră zilnică

“Schimbarea nu este o destinație, așa cum nici speranța nu este o strategie.”

Strategia de Dezvoltare Locală (V11) – 19.11.2020 - CUPRINS

Introducere

Asociația GAL Napoca Porolissum este un parteneriat public privat care are ca scop principal dezvoltarea socioeconomică a teritoriului său (14 UAT din Vestul județului Cluj), utilizând principii LEADER pentru acest lucru.

Abordarea LEADER este importantă pentru teritoriul GAL deoarece creează premisele unei dezvoltări durabile, bazate pe nevoi/ oportunități concrete de la nivel local, cu soluții care să funcționeze în acest context. Din acest motiv, un parteneriat între actorii relevanți de la nivel local, care să prioritizeze în mod pertinent nevoile de dezvoltare, este cea mai bună soluție de dezvoltare, iar LEADER oferă tocmai acest tip de abordare prin planificare și implementare coerentă.

Teritoriul GAL Napoca Porolissum cuprinde 13 comune (Aghireșu, Beliș, Călățele, Căpușu Mare, Gilău, Izvoru Crișului, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Mărișel, Rîșca, Săcuieu și Sâncraiu) și 1 oraș (Huedin) situate în partea vestică a Județului Cluj, cu preponderență pe teritoriul munților Apuseni (Munții Gilău, Vlădeasa, Muntele Mare). Relieful este predominant montan, cu următoarele particularități: fond funciar care se pretează în majoritate silviculturii și creșterii animalelor; un potențial turistic ridicat, dat atât de aspectul peisagistic, cât și de elementele de patrimoniu natural (arii HNV, situri Natura 2000, un parc național, biodiversitate ridicată, plus alte obiective de patrimoniu natural), la care se adaugă și elemente de patrimoniu uman, fie ele materiale sau imateriale.

Capitolul I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic

Teritoriul GAL Napoca Porolissum cuprinde 13 comune – Aghireșu, Beliș, Călățele, Căpușu Mare, Gilău, Izvoru Crișului, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Mărișel, Rîșca, Săcuieu, Sâncraiu și 1 oraș – Huedin. Teritoriul însumează 1.614,14 km2, 44.381 de locuitori și densitatea de 27,49 loc/km2. 12 din 14 UAT sunt declarate ca zone montane defavorizate[1].

În ceea ce privește amplasarea, GAL este situat în Regiunea N-V, în Vestul județului Cluj, cel mai apropiat municipiu fiind Cluj-Napoca (al 2-lea ca mărime în țară), comuna Gilău făcând parte din Zona Metropolitană Cluj. Teritoriul este ușor accesibil cu autoturismul, fiind traversat de: 1 autostradă (A3) în stare bună; 1 drum european (E60) în stare bună; 1 drum național (DN1R) în stare acceptabilă; 8 drumuri județene, din care 3 în stare acceptabilă, 3 în stare proastă și 2 neasfaltate; 20 de drumuri comunale. Teritoriul este greu accesibil cu trenul, fiind traversat de magistrala feroviară 300, care deservește comuna Aghireșu și orașul Huedin. Teritoriul este ușor accesibil cu avionul prin Aeroportul Internațional Avram Iancu situat la 16 km de teritoriul GAL (în Cluj-Napoca).

Capitolul II: Componența parteneriatului

Parteneriatul este compus din 49  entități, dintre care peste 69% reprezentanți ai sectorului privat și societate civilă.

În cadrul parteneriatului se remarcă prezența asociațiilor care au în obiectul de activitate acțiuni adresate minorităților locale (de ex. Asociația Culturală Ady Endre), cele orientate către tineri (Asociația Salvamont Salvaspeo), către persoane vulnerabile (Asociația Dumbrava Minunată), pentru protecția mediului (Asociația Ecologică Silvanus).

Parteneriatul cuprinde, de asemenea, multiple forme asociative care activează în domeniile relevante pentru teritoriu: asociațiile cu domeniu de activitate în turism și composesoratele.

1. Sector public: alcătuit din 15 autorități publice locale

Implicarea autorităților publice locale este dată de necesitatea implementării unor proiecte de utilitate publică, proiecte cu impact economic, social, cultural și natural: valorificarea obiectivelor turistice aflate în proprietate publică, facilitarea infrastructurii de acces către obiectivele turistice, facilitarea informării turiștilor (fie prin centre de informare turistică, fie prin semnalizarea corespunzătoare a obiectivelor), prin realizarea unui management forestier corespunzător – peste jumătate din suprafețele forestiere fiind proprietate publică, prin proiecte adresate educației, prin înființarea de centre multifuncționale pentru combaterea excluziunii sociale etc. răspunzând astfel obiectivelor SDL. Este important ca autoritățile publice locale să fie parteneri în cadrul GAL datorită experienței pe care o dețin în implementarea proiectelor de utilitate publică.

Mai mult, implicarea autorităților locale trebuie să reprezinte un sprijin, nu o piedică, în elaborarea și implementarea proiectelor beneficiarilor privați. Fiind parte din organizație, transferul de cunoștințe astfel obținut creează o relație de câștig-câștig între beneficiari și autorități, deoarece fiecare înțelege rațiunile și nevoile celeilalte entități (privații înțeleg nevoia avizelor solicitate și respectarea procedurilor existente, iar publicii înțeleg nevoia unei economii sănătoase și a eficienței operaționale a mediului privat).

Nu în ultimul rând, autoritățile publice locale acționează ca niște relee de diseminare a informațiilor către potențialii beneficiari de proiecte (din domeniul privat, în agricultură, servicii, educație ecologică, mediu, turism).

2. Sector privat: 15 ONG (Societatea Civilă) și 19 agenți economici (SRL= 14; PFA= 3; II= 2)

Sectorul privat este foarte important pentru dezvoltarea teritorială, fapt care se reflectă și în cantitatea/calitatea membrilor privați din cadrul GAL. Una dintre prioritățile de dezvoltare a teritoriului este valorificarea potențialului turistic, din acest motiv este importantă includerea unor membri care activează în domeniu: entități precum Balint Palko Andrei PFA, Davincze Tours SRL, Smiro Tour SRL, Smiro Activ SRL, Susman Traian Mircea II, Hosus Turism SRL, Rom Concord Trading Com Impex SRL, Dariana Tur SRL au ca activități oferirea de servicii de cazare, închirierea de echipament de agrement, servicii de tour-operator etc. iar ONG-urile Asociația Ecologică Silvanus, Asociația Culturală Ady Endre, Asociația Pelaghia, Asociația Center for Health Research, Asociația Culturală Rakoczi, Asociația Pro Gyalu Egyesulet, Asociația Salvaspeo Vlădeasa au ca activități promovarea turismului/ a patrimoniului natural/uman, promovarea educației ecologice (relevante pentru conservarea și valorificare patrimoniului natural îndeosebi), promovarea și sprijinirea activităților culturale (relevante pentru valorificarea patrimoniului imaterial) sau oferirea de servicii de salvamont (importante pentru o zonă turistică dezvoltată). Acești membri aduc un plus de expertiză pe domeniile relevante dezvoltării turismului, care va fi necesară pentru îndeplinirea obiectivelor SDL.

 

Legat de patrimoniul natural (și deci de potențialul turistic) este și managementul forestier corespunzător, motiv pentru care este necesară și binevenită în cadrul parteneriatului expertiza unor entități private precum Rosusman Impex SRL (exploatare forestieră) și Lixiado SRL (transport mărfuri și persoane, iar transportul de mărfuri specific zonei presupune de cele mai multe ori transportul de materie primă forestieră), și a unor reprezentanți ai societății civile precum Composesoratul Urbarial Rogojel, Composesoratul Dîngăul Mic Cluj, Composesoratul Pădurilor și Pășunilor din Satul Someșul Rece.

Dezvoltarea unor lanțuri valorice performante, care să aducă plus-valoare produselor agricole primare dezvoltate în teritoriu (îndeosebi cele de origine animală, dar nu exclusiv) este o altă prioritate a teritoriului. Din acest motiv, parteneriatul include reprezentanți privați atât din producție (Toadere Octavia Mariana PFA, Iancu Alin Eugen PFA,  Kovacs Szilveszter II), cât și din comerț (Ionoshel SRL, Bartusz Com SRL) și de asemenea reprezentanți ai societății civile (Asociația Crescătorilor de Taurine Sâncraiu).

În dezvoltarea serviciilor adresate populației, unul dintre aspectele extrem de importante este combaterea excluziunii sociale. Din acest motiv, parteneriatul are nevoie de reprezentare și în ceea ce privește grupurile minoritare și cele vulnerabile, astfel a inclus între membrii săi Asociația Dumbrava Minunată (a cărui activitate se focalizează în jurul sprijinului acordat persoanelor vulnerabile – fie ele persoane în vârstă, cu dizabilități etc.) Datorită misiunii Asociației de Dezvoltare Comunitară AGIL Gilău, membră în parteneriatul GAL Napoca Porolissum, membri comunităților rurale sunt implicați în procesul de dezvoltare durabilă prin participare publică la luarea și aplicarea deciziilor de interes comunitar.

De asemenea, au fost cooptate în parteneriat și entități private care să aibă expertiză în construcții, proiectare, consultanță și dezvoltarea de proiecte pe fonduri europene, atât din cadrul teritoriului (Ciupercăria SRL), cât și din afara sa (Timat Impex SRL, Proiectantul SA, Crez Exim SRL – prezența acestora este necesară datorită experienței vaste pe care o au atât în domeniul construcțiilor, proiectare și execuție, cât și în scrierea/implementarea proiectelor, experiența lor incluzând și proiecte realizate pe PNDR precedent; expertiza lor nu a putut fi identificată în teritoriu, motiv pentru care s-a optat pentru includerea acestor parteneri „externi”). Acestea sunt necesare pentru ca parteneriatul să beneficieze de expertiză pe partea tehnică/ metodologică, având în vedere specificul proiectelor care vor fi implementate în cadrul SDL.

Astfel, în selectarea membrilor parteneriatului s-a avut în vedere atât respectarea criteriilor de eligibilitate, cât și a unor criterii de performanță, focalizate pe prioritățile evidențiate în analiza diagnostic a teritoriului. În acest fel, parteneriatul este o reflexie a specificului teritorial, facilitând contextul unei dezvoltări durabile.

Capitolul III: Analiza SWOT

PUNCTE TARI (Strenghts)

Teritoriu:

 1. Ușor accesibil pe cale rutieră și aeriană (proximitatea aeroportului);
 2. Formele de relief și hidrografia asigură un cadru natural cu un bogat potențial turistic.
 3. Potențial turistic ridicat și datorită elementelor de patrimoniu natural (Arii protejate, biodiversitate mare a florei/ faunei etc.), patrimoniu uman construit și patrimoniu imaterial.

Agricultură/economie:

 1. Randament mediu pentru pășuni și fânețe, propice pentru activitățile de creștere a animalelor.
 2. Favorabilitate pentru culturile de afin (natural) și alte culturi pomicole (potențat).
 3. Prezența a peste 1200 de producători certificați eco (produse variate)
 4. Potențial de procesare mediu/ ridicat pentru procesare carne și lapte, în majoritatea UAT.

Demografie/social:

 1. Rate ale șomajului și asistaților social sub media națională
 2. Creșterea ratei de absolvenți de studii liceale și universitare;
 3. Un număr ridicat de tineri în sistemul educațional (peste 5.700 de copii), un potențial de resursă umană pe termen mediu și lung care, formată corespunzător, poate reprezenta un avantaj pentru teritoriu.
 4. O bună reprezentare a societății civile, cel puțin din punct de vedere cantitativ, care sprijinite corespunzător pot reprezenta un generator de schimbare economică și socială

 

 

 

 OPORTUNITĂȚI (Opportunities)

Teritoriu:

 1. Proximitate de municipiul Cluj-Napoca – potențială piață de desfacere, sursă de turiști și de expertiză (know-how);
 2. Dezvoltarea unui turism de agrement, cu accent pe peisajul natural neatins
 3. Valorificarea potențialului turistic cu focalizarea pe obiectivele naturale și turism rural tradițional

Agricultură/economie:

Proximitate de Cluj-Napoca, posibilitate de realizare de lanțuri scurte de distribuție

 

PUNCTE SLABE (Weaknesses)

 Teritoriu:

 1. Greu accesibil pe cale feroviară, unele drumuri județene și comunale sunt în stare proastă/neasfaltate;
 2. Caracteristicile reliefului (munți, dealuri și depresiuni) cresc riscul de inundații și alunecări de teren;
 3. Obiective de patrimoniu necorespunzător administrate, în pericol de pierdere a atractivității turistice sau chiar de distrugere.

Agricultură/economie:

 1. Lipsa unui management forestier corespunzător, aspect care afectează atât patrimoniul natural (peisaj, biodiversitate), cât și domeniul exploatației forestiere/ a silviculturii (pe termen mediu și lung);
 2. Capacitate de procesare produse agricole scăzută (sub 50%) pentru toate tipurile de produse (legume, lapte, carne, lână etc.) sau procese (colectare, depozitare, abatorizare, procesare etc.) și în aproape tot teritoriul (câteva UAT au capacitate medie – între 50% și 90% pentru unele produse);
 3. Lipsa unor lanțuri valorice complete, care să adauge cât mai multă plus-valoare produselor din teritoriu;

Demografie/social:

 1. Scăderea numărului de locuitori și creșterea mediei de vârstă a acestora din 13 UAT
 2. Lipsa capacității administrative dedicate comunităților de etnie romă
 3. Existența unei comunități rome clasificată ca HIGHPROB, precum și alte grupuri în pericol de excluziune socială și segregare;
 4. Slaba dotare a bibliotecilor existente în teritoriu, atât ca număr de documente, cât și ca facilități oferite
 5. Capacitate instituțională redusă a ONG-urilor din teritoriu, motivată de lipsa unor resurse materiale și umane corespunzătoare;
 6. Capacitate redusă a sistemului de sănătate (puțini medici și inegal distribuiți în teritoriu), ceea ce duce la imposibilitatea practicării unui sistem de medicină preventivă.
 7. Lipsa unor centre pentru situații de urgență și a unor centre de permanență.

AMENINȚĂRI (Threats)

Teritoriu:

 1. Finalizarea A3 va duce la devierea traficului de pe E60.
 2. Managementul forestier defectuos afectează siturile Natura 2000 și ariile HNV, periclitând potențialul turistic

Agricultură/economie:

Concurența de pe piețele locale, venită din partea marilor producători

 
Capitolul IV: Obiective și priorități

Obiectivul

Priorități de dezvoltare rurală

Domenii de intervenție

Măsuri

Indicatori de rezultat

Favorizarea competitivității agriculturii

P3. Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură

3A Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale

M3A1 Cooperare

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători:  8

Cheltuieli publice totale: 30.000€

Numărul de locuri de muncă create: 0

M3A2 Integrare economică

Completarea lanțurilor valorice de pe teritoriul GAL

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători:  1

Cheltuieli publice totale: 60.000€

Numărul de locuri de muncă create: 1

  

Obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă

Obiective transversale:

Mediu și climă

Inovare

P6. Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale

6A Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă;

M6A1 Diversificare

Sprijin forfetar pentru deschiderea/ dezvoltarea de afaceri neagricole

Cheltuieli publice totale: 500.000€

Numărul de locuri de muncă create: 8

6B Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

M6B1 Rural 21

Investiții în infrastructura, serviciile de bază și urbanismul teritoriului

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 15.000

Cheltuieli publice totale: 200.000€

Numărul de locuri de muncă create: 0

M6B2 Ruralul Atractiv

Valorificarea patrimoniului local și al potențialului turistic

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 20.000

Cheltuieli publice totale: 756.835€

Numărul de locuri de muncă create: 0

M6B3 Ruralul Sănătos

Creșterea nivelului de sănătate a populației din teritoriu

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 400

Cheltuieli publice totale: 50.000€

Numărul de locuri de muncă create: 0

M6B4 Ruralul Incluziv

Combaterea sărăciei și excluziunii sociale

Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 2.500

Cheltuieli publice totale: 250.000€

Numărul de locuri de muncă create: 5

6C Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale.

M6C1 ITC Rural

Investiții în infrastructura de broadband și servicii publice de e-guvernare

Populație netă care beneficiază de servicii TIC: 5.000

Cheltuieli publice totale: 100.000€

Numărul de locuri de muncă create: 0

După cum se poate observa din Logica Intervenției, pentru teritoriul GAL Napoca Porolissum sunt considerate relevante 2 priorități de dezvoltare rurală, ierarhizate după nevoia lor din teritoriu (analizată în SWOT și analiza diagnostic):

 • Cea mai relevantă prioritate este „P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale” deoarece: dorește să capitalizeze cel mai definitoriu punct forte al teritoriului, potențialul turistic; oferă sprijin pentru abordarea unora dintre punctele slabe ale teritoriului, respectiv lipsa unor servicii sociale în ceea ce privește grupurile vulnerabile și expuse riscului de excluziune, lipsa unor servicii de bază adaptate la nevoile actuale (sănătate, administrație); oferă sprijin pentru diversificarea activităților (investiții neagricole) și facilitează conectarea teritoriului la societatea informațională Astfel, pentru a aborda această prioritate a fost gândită câte o măsură pentru fiecare categorie de probleme – M6A1 Diversificare, menită să încurajeze inițiativa pe cont propriu în activități neagricole (îndeosebi agrement și meșteșugărit; M6B1 – Rural 21, menită să creeze o infrastructură și o serie de servicii de bază performante și adaptate contextului socioeconomic actual; M6B2 – Ruralul Atractiv, menită să valorifice potențialul turistic al teritoriului; M6B3 – Ruralul Sănătos, menit să crească nivelul de sănătate al populației locale, prin campanii de medicină preventivă și dotarea unor centre de urgențe; M6B4 Ruralul Incluziv, menită să combată sărăcia și excluziunea socială de pe teritoriul GAL. Fiecare măsură are o alocare financiară corespunzătoare magnitudinii sale.
 • Următoarea prioritate ca relevanță este „ Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” deoarece scopul său este promovarea economiei locale prin încurajarea cooperării pe verticală și orizontală în cadrul lanțului valoric și încurajarea generării de valoarea adăugată produselor din teritoriu. Prioritatea este adresată prin 3 măsuri: M3A1 Cooperare, menită să faciliteze cooperarea pe orizontală și verticală a actorilor locali din diferite domenii de activitate, pentru crearea de produse și servicii superioare; M3A2 Integrare economică, menită să faciliteze generarea de plus-valoare a produselor din teritoriu; M3A3 Label Rural, menită să sprijine producătorii locali să adere la scheme de calitate, pentru a putea genera mai multă valoare adăugată produselor lor. Alocările financiare pentru fiecare dintre aceste măsuri sunt proporționale cu importanța lor în SDL.
Capitolul V

FIȘA MĂSURII Cooperare – M3A1/3A

Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII

X SERVICII

1. Descrierea generală a măsurii

Măsura 3A1 are ca principal scop dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul GAL Napoca Porolissum, prin încurajarea cooperării pe orizontală și verticală între actorii locali.

Cooperarea pentru organizarea lantului scurt si a pietelor locale poate fi incurajata si creata in diferite moduri:

 • Cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt/pietelor locale
 • Cooperarea in vederea depozitarii si ambalarii in comun a produselor in lantul scurt/piete locale
 • Cooperarea in vedrea organizarii vanzarii pe piata locala
 • Cooperarea in vederea promovarii legate de existenta lantului scurt de aprovizionare si infomarea clientilor.
 • Cooperarea in vederea aplicarii schemelor de calitate.

Corelare cu analiza SWOT: în ciuda potențialului pe anumite domenii de activitate (creșterea animalelor, exploatare forestieră, turism) un punct slab este absența unor produse și servicii competitive, destinate consumatorului final. Măsura intervine asupra acestei nevoi, într-un mod care să rezolve problema – facilitarea cooperării pe orizontală și verticală a actorilor economici din teritoriu. Astfel, teritoriul se va dezvolta complet, cu produse a căror valoare adăugată este capitalizată integral. De asemenea, din activitățile prestate în teritoriu rezultă produse secundare insuficient valorificate (cum ar fi lâna în cazul creșterii de ovine). Sprijinirea unor grupuri în cadrul cărora actorii locali dezvoltă o rețea de cooperare în care să acționeze sincronizat, oferă oportunități de valorificare a tuturor produselor din teritoriu, astfel atenuând unele din punctele slabe identificate (lipsa procesării produselor primare, de exemplu) și valorificând punctele tari ale acestuia (valorificarea materiilor prime și a potențialului turistic existent).

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), la care măsura contribuie prin asigurarea unui cadru de dezvoltare economică, mai degrabă decât a unor afaceri individuale, a căror integrare în teritoriu trebuie consolidată cât mai bine.

Obiectivul specific al măsurii este crearea unor grupuri de actori locali care să coopereze pentru a-și îmbunătăți produsele/serviciile oferite și pentru a dezvolta servicii/produse comune.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 3 „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” prin încurajarea activităților economice care lipsesc din teritoriu și sunt necesare pentru ca produsele și serviciile să formeze un lanț valoric complet, care să confere valoare adăugată.

Măsura corespunde obiectivelor art. 35 din Reg. (UE) 1305/2013, „Sprijinul din cadrul acestei măsuri este acordat pentru a promova forme de cooperare care implică cel puțin două entități,

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 3A prevăzut la art. 5, al. 3, lit. (a) din Reg. (UE) 1305/2013, „Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale”, prin facilitarea cooperării între actorii economici locali din teritoriu.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – prin finanțarea unor inițiative care nu există momentan în teritoriu, respectiv rețele de cooperare pe verticală și orizontală între actorii locali. Chiar dacă în teritoriu există grupuri de producători sau cooperative agricole, acestea sunt exclusiv între producătorii primari. Această măsură va aduce în teritoriu rețele care să coopereze pentru îmbunătățirea produselor lor și pentru a dezvolta produse comune, ceea ce este inovativ pentru teritoriu.

Protecția mediului – se realizează prin obligativitatea respectării unor criterii de protecția mediului (minime în faza de eligibilitate și suplimentare în cea de selecție).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Măsura este complementară cu măsura M3A2 Integrare economică, deoarece membrii rețelelor de cooperare formate în această măsură au prioritate la selecție în cadrul acelei măsuri; Măsura mai este complementară și cu M6A1 Diversificare, deoarece membrii rețelelor finanțate prin această măsură sunt punctați în plus în procedura de selecție a acelei măsuri. Astfel, se asigură o dezvoltare integrată, care prin aceste elemente de complementaritate între măsuri vor permite membrilor rețelelor formate să își dezvolte afacerile cât mai mult, astfel încât întreg parteneriatul să devină mai puternic.

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3A1 creează sinergie cu M3A2 și M3A3, deoarece contribuie la aceeași prioritate 3.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece integrarea actorilor economici în teritoriu va fi realizată mai pertinent, rețele create având 2 mari avantaje: capacitatea necesară pentru a identifica oportunitățile de pe piață și de le valorifica; capacitatea de a colabora pentru a oferi produse și servicii mai bune, care să beneficieze de know-how-ul rețelei. Astfel, aceste rețele nu doar că vor crea produse și servicii cu valoare adăugată ridicată, ci se vor asigura și de desfacerea acestora pe piața corespunzătoare.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 566/2004; Legea 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Reg. (CE) Nr. 834/2007; Reg. (UE)) nr. 1151/2012

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Forme asociative conform legislației în vigoare, sau parteneriate constituite pe baza unor acorduri de parteneriat, care în cadrul său reunesc cel puțin 3  actori economici din domeniile: agricultură, creșterea animalelor, exploatare forestieră, turism, artizanat unitati scolare, cercetare, educational si sondarea opiniei publice.

Parteneriatele constituite in baza unui acord de cooperare, din cel putin un partener din categoriile de mai jos, si cel putin un fermier sau un grup de producatori/o cooperativa care isi desfasoara activitatea in sectorul agricol: fermieri, microintreprinderi, intreprinderi mici, organizatii neguvernamentale, consilii locale, unitati scolare, sanitare, de agrement, si de alimentatie publica.

Parteneriatul poate avea ca membri si persoane fizice, cu conditia ca liderul de proiect sa fie cel putin PFA, II, IF (infiintate in baza OUG nr. 44/2008, cu modificarile si completarile ulterioare)

Beneficiari indirecți: Alți actori economici locali care colaborează cu beneficiarii direcți.

5. Tip de sprijin

 • Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
 • Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.
 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

6.1 Acțiuni eligibile:

 • Acțiuni specifice pentru dezvoltarea în comun a unor produse și servicii superioare celor existente pe piață.
 • Acțiuni specifice pentru stabilirea unui lanț scurt de aprovizionare sau pentru distribuția pe piața locală a produselor/ serviciilor generate de actorii locali din cadrul proiectului de cooperare.
 • Acțiuni de promovare și marketing al produselor oferite de rețeaua creată (evenimente de promovare, campanii de marketing etc.)

6.1.4 Realizarea de produse/tehnologii/servicii inovatoare pentru teritoriu, sunt considerate actiuni eligibile, actiunile prevazute in planul de marketing/studiu, necesare pentru atingerea obiectivelor propuse, din urmatoarele categorii:

 • Studii/planuri
 • Costurile de functionare a cooperarii
 • Costurile directe ale proiectelor specifice corelate cu planul proiectului
 • Costuri de promovare

6.1.5. Organizarea unor evenimente, activitati care au in vedere punerea in valoare a patrimoniului local, contribuie la consolidarea identitatii locale si la cresterea atractivitatii zonei (expozitii, festivaluri, scoli de vara, ateliere si seminarii, tabere si ture turistice tematice, ateliere de lucru pentru diverse activitati cu scopuri diferite, cunoasterea si protejarea patrimoniului local, programe educative culturale/de ecologie, programe de constientizare cu privire la patrimoniul local si probleme de mediu, activitati de promovare si sustinere a protectiei mediului etc.)

6.1.6. Activitati specifice de branding teritorial in vederea elaborarii unei strategii de marketing pentru teritoriul acoperit de parteneriat astfel incat toate sectoarele identificate in zona sa beneficieze de o promovare adecvata, eficienta si orientata catre consumatori, contribuind astfel la cresterea valorii adaugate a serviciilor si produselor locale, respectiv la atractivitatea teritoriului (studii de piata, elaborare plan de marketing, realizare site de promovare, campanii/evenimente de promovare teritoriala, identificarea produselor/serviciilor locale etc.)

6.1.7. Activitati de promovare: inchirierea unor echipamente si obiecte necesare pentru desfasurarea activitatilor (standuri, scene mobile, statii de sonorizare si amplificare etc.)

6.1.8 Studii cu privire la patrimoniul cultural si natural al satelor, al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare naturala, inclusiv cu aspecte socioeconomice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica.

6.1.9 Animarea zonei

 • Acțiuni neeligibile
  • Investiții individuale care ameliorează nivelul global de performanță și durabilitate al exploatațiilor agricole ale membrilor formei asociative;

7. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:
7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
7.2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum.
7.3 In cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie in mod obligatoriu sa aiba sediul sau punctul de lucru pe teritoriul Gal Napoca Porolissum, in schimb este obligatoriu ca activitatiile din cadrul proiectului sa se desfasoare in teritoriul Gal Napoca Porolissum
7.4 Are în componență cel puțin 2 actori economici din teritoriul GAL implicați în domeniul de activitate pe care dorește să realizeze investiția, de exemplu: dacă investiția presupune realizarea unui centru de procesare/ambalare produse din fructe de pădure, Solicitantul trebuie să aibă în componență cel puțin 2 producători/centre de colectare de zmeură, mure, trandafir, măceș, afin etc.
7.5 Respectă prevederile schemei de minimis.
7.6 Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
7.7 Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
7.8 Respectă normele impuse de clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
7.9 Solicitantul trebuie sa prezinte un Acord de Cooperare in care se specifica rolul fiecarui partener in proiect si care are o durata cel putin egala cu perioada pentru care se acorda finantarea
7.10 Investitia trebuie sa se incadreze in tipul de sprijin prevazut prin masura
7.11 Actiunile proiectului trebuie sa fie in corelare cu strategia de dezvoltare locala si /sau judeteana aprobata
7.12 Pentru proiectele legate de lanturile scurte de aprovizionare, solicitantul va depune un studiu/plan, privitor la conceptul de proiect privind lantul scurt de aprovizionare.
7.13 Pentru proiectele legate de pietele locale, solicitantul va prezenta un concept de marketing adaptat la piata locala care sa cuprinda, daca este cazul si o descriere a activitatilor de promovare propuse

8. Criterii de selecție

• Numărul de parteneri implicați;
• Diversitatea activităților implicate în proiect;
• Încurajarea activităților locale – se vor prioritiza proiectele solicitanților implicați în următoarele domenii de activitate sau care au legătură cu următoarele domenii de activitate: creștere bovine/ ovine/ suine, cultivare cartofi/afin/rapiță/ flori/ plante medicinale/ zmeur/ mur cu ghimpi/ trandafir/ măceș/ corn/ alun/ castan/ nuc/ floră spontană; activități meșteșugărești; turism; exploatare forestieră;
• Se vor încuraja proiectele care urmăresc realizarea de produse certificate eco;
• Se vor încuraja proiectele care urmăresc realizarea unui lanț scurt de aprovizionare, așa cum este el definit în Reg. (UE) nr. 807/2014;
• Se vor încuraja proiectele care urmăresc comercializarea produselor pe piața locală, așa cum este ea definită de către PNDR;
• Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului;
• Se vor încuraja proiectele depuse de solicitanți membri ai unui PEI.
Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă per proiect pe această măsură este 5.000€.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 30.000€, în limita alocării financiare totale a măsurii.
Intensitatea sprijinului financiar este de 90% din totalul cheltuielilor eligibile.

10. Indicatori de monitorizare

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 8
Cheltuieli publice totale: 30.000€
Numărul de locuri de muncă create: 0  

FIȘA MĂSURII Integrare economică – M3A2/3A

Tipul măsurii:

☒ INVESTIȚII  

1. Descrierea generală a măsurii

Măsura 3A2 Integrare economică are ca principal scop dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul GAL Napoca Porolissum, prin încurajarea cooperării pe orizontală și verticală între actorii locali.

Corelare cu analiza SWOT: în ciuda potențialului pe anumite domenii ale agriculturii (creșterea animalelor), un punct slab e absența unităților de procesare. Măsura intervine asupra acestei nevoi, într-un mod care să rezolve problema – lanțurile valorice pentru anumite produse cu potențial (cum ar fi carnea și lactatele) nu au doar o „verigă” lipsă, ci mai multe, în teritoriu existând doar producție primară. Pentru ca următoarele „verigi” să fie sustenabile, nu este suficientă investiția doar în colectare/ procesare/ depozitare/ distribuție, ci într-o închidere cât mai completă a rețelei. Prin sprijinirea unor acțiuni sincronizate și integrate, teritoriul se va dezvolta complet, cu produse a căror valoare adăugată este capitalizată integral. De asemenea, din activitățile prestate în teritoriu rezultă produse secundare insuficient valorificate (cum ar fi lâna în cazul creșterii de ovine). Sprijinirea unor grupuri de producători/ procesatori care să acționeze sincronizat oferă oportunități de valorificare a tuturor produselor din teritoriu, astfel atenuând unele din punctele slabe identificate (lipsa procesării) și să valorificând punctele tari ale acestuia (valorificarea materiilor prime din teritoriu și a potențialului agricol existent).

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), la care măsura contribuie prin asigurarea unui cadru de dezvoltare a unor lanțuri valorice, mai degrabă decât a unor afaceri individuale, a căror integrare în teritoriu trebuie consolidată cât mai bine.

Obiectivul specific al măsurii este crearea unor lanțuri valorice complete pe teritoriul GAL prin sprijinirea unor forme asociative care să asigure o dezvoltare durabilă.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 3 „Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” prin încurajarea activităților economice care lipsesc din teritoriu și sunt necesare pentru ca produsele și serviciile să formeze un lanț valoric complet, care să confere valoare adăugată.

Măsura corespunde obiectivelor art. 17 din Reg. (UE) 1305/2013, „sprijin pentru investiții tangibile și/sau intangibile care”, alineatul 1, litera a) „amelioreaza nivelul global de performanta si de durabilitate al exploatatiei agricole”, litera b) „produselor agricole care fac obiectul anexei I la tratat sau ale bumbacului, cu excepția produselor pescărești; rezultatul procesului de producție poate fi un produs care nu face obiectul anexei respective;”.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 3A prevăzut la art. 5, al. 3, lit. (a) din Reg. (UE) 1305/2013, „Îmbunătățirea competitivității producătorilor primari printr-o mai bună integrare a acestora în lanțul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, al creșterii valorii adăugate a produselor agricole, al promovării pe piețele locale și în cadrul circuitelor scurte de aprovizionare, al grupurilor și organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale”, prin încurajarea unor investiții care să demonstreze o contribuție palpabilă la lanțurile valorice din teritoriu.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – prin finanțarea unor servicii care nu există în teritoriu, astfel aducând un element de noutate. Introducerea în teritoriu a unui depozit pentru flora spontană sau a unei unități de congelare și ambalare a acesteia, în absența prealabilă a unor astfel de activități, este o inovare. Având în vedere stadiul incomplet al tuturor lanțurilor valorice, toate proiectele care vor aduce completări acestor lanțuri vor fi elemente inovative pentru teritoriu.

Protecția mediului – se realizează prin obligativitatea respectării unor criterii de protecția mediului (minime în faza de eligibilitate și suplimentare în cea de selecție).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M3A2 creează sinergie cu M3A1 și M3A3, deoarece contribuie la aceeași prioritate 3.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri se resimte direct la nivel economic, deoarece prin intermediul ei se vor dezvolta lanțurile valorice din teritoriu. Cu cât mai mulți pași din acest lanț valoric sunt realizați în teritoriu, cu atât o proporție mai mare din valoarea finită a produsului este generată local. Cu cât lanțul valoric ajunge mai aproape de consumator, cu atât valoarea adăugată adusă teritoriului este mai mare.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 566/2004; Legea 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Reg. (CE) Nr. 834/2007; Reg. (UE)) nr. 1151/2012;

 

4.  Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Entități private din teritoriu implicate în producția primară sau procesarea de produse agricole din domeniile: creștere bovine/ ovine/ suine, cultivare cartofi/afin/rapiță/ flori/ plante medicinale/ zmeur/ mur cu ghimpi/ trandafir/ măceș/ corn/ alun/ castan/ nuc/ floră spontană / dovleac/ seminte de dovleac/ capsuni / mere / pere/ prune/ cirese/ visine/ produse derivate din carne/ lactate și produse derivate.

Beneficiari indirecți: Actori economici locali din domeniul agriculturii/ silviculturii/ industriei alimentare (care, prin implementarea proiectului, vor beneficia de noi produse, servicii sau oportunități de parteneriat în teritoriu); Alte entități private de pe teritoriul GAL care au legătură cu lanțurile valorice (furnizori, prestatori de servicii etc.); Autoritățile locale (prin veniturile suplimentare aduse în teritoriu).

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

6.1 Acțiuni eligibile:
6.1.1 Acțiuni pentru dezvoltarea unui lanț valoric la nivel local (diversificarea activităților de producție/ procesare/ promovare/ distribuție) pentru următoarele produse: bovine, ovine, suine, cultivare cartofi, afin, rapiță, flori, plante medicinale, zmeur, mur cu ghimpi, trandafir, măceș, corn, alun, castan, nuc, floră spontană, dovleac, seminte de dovleac, capsuni, mere, pere, prune, cirese, visine, produse derivate din carne, lactate și produse derivate. Acest lanț valoric trebuie să asigure producția unor bunuri destinate consumatorului final.
6.1.2 Achizitionarea, incluziv prin leasing de masini / utilaje si echipamente noi, in limita valorii de piata a bunului respectiv
6.2 Activități neeligibile
6.2.1 Achiziția de echipamente second-hand
6.2.2 Cheltuieli neeligibile conform art. 69 din Reg. 1303/2013.

7. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:
7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015, Art. 3, 4, 5 și 6.
7.2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum
7.3 Respectă prevederile schemei de minimis.
7.4 Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
7.5 Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
7.6 Respectă normele impuse de clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
7.7 În cazul proiectelor cu o componentă de investiție (construcție/ reabilitare), se angajează să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime” .
7.8 Participarea la o schema de calitate

8. Criterii de selecție

• Diversitatea activităților implicate în proiect;
• Se vor încuraja proiectele care urmăresc realizarea de produse certificate eco;
• Se vor încuraja proiectele care urmăresc realizarea unui lanț scurt de aprovizionare, așa cum este el definit în Reg. (UE) nr. 807/2014;
• Se vor încuraja proiectele care urmăresc comercializarea produselor pe piața locală, așa cum este ea definită de către PNDR;
• Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului;
• Se vor încuraja proiectele depuse de solicitanți membri ai unui cluster sau rețele de cooperare locală (Beneficiari ai Măsurii M3A1).
• Proiecte depuse in cooperare: fermieri, procesatori, grupuri de producatori, cooperative (cel putin 2 parteneri)
Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea eligibilă minimă per proiect pe această măsură este 5.000€.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, în limita alocării financiare totale a măsurii.

Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. a) este de 50% , cu posibilitatea de majorare cu 20 de puncte procentuale suplimentare, cu conditia ca rata maxima a sprijinului combinat sa nu depaseasca 90% in cazul:
– tinerilor fermieri, cu varsta pana la 40 de ani, inclusiv, la data depunerii cererii de finantare (asa cum sunt definiti la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit in cei cinci ani anteriori solicitarii sprijinului, in conformitate cu anexa II a R 1305) (20%)
– investitiilor colective (composesorate, cooperative, grupuri de producatori), inclusiv al celor legate de o fuziune a unor organizatii de producatori (20%)
– investitiilor legate de operatiunile prevazute la art. 29 (Agricultura ecologica) din R (UE) nr. 1305/2013 (20%).
Intensitatea sprijinului public pentru proiectele aferente art. 17, alin. (1), lit. b) este de 50%, cu posibilitatea de majorare cu 20 de puncte procentuale suplimentare, cu conditia ca rata maxima a sprijinului combinat sa nu depaseasca 90% in cazul:
– investitiilor colective, sau pentru operatiunile legate de o fuziune a unor organizatii de producatori.

10. Indicatori de monitorizare

Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători: 1
Cheltuieli publice totale: 60.000€
Numărul de locuri de muncă create: 1

FIȘA MĂSURII Diversificare – M6A1/3A

Tipul măsurii:  

☒ SPRIJIN FORFETAR

1. Descrierea generală a măsurii

Măsura 6A1 Diversificare are ca principal scop dezvoltarea economiei rurale prin diversificarea activităților din cadrul teritoriului său, pentru a oferi surse alternative de venit locuitorilor și pentru a valorifica potențialul și oportunitățile teritoriului.

Corelare cu analiza SWOT: unul din punctele forte ale teritoriului este potențialul său turistic, atât în ceea ce privește patrimoniul natural, cât și cel construit și imaterial. Această măsură vine să valorifice acest potențial prin finanțarea dezvoltării activităților non-agricole de agrement și meșteșugărești. Astfel, turiștii care vin în teritoriu să viziteze obiectivele de patrimoniu vor aduce venituri suplimentare prin accesarea serviciilor disponibile și achiziționarea de produse meșteșugărești tradiționale. De asemenea, investițiile în activitățile meșteșugărești vor duce la promovarea și păstrarea elementelor de patrimoniu imaterial.

Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), la care măsura contribuie prin asigurarea unei dezvoltări economice durabile, datorită generării de venituri din surse alternative, bazate pe oportunități valorificabile din teritoriu.

Obiectivul specific al măsurii este diversificarea activităților economice din teritoriu prin valorificarea unor puncte forte ale teritoriului, precum potențialul turistic și bogăția patrimoniului local.

Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale, prin încurajarea diversificării activităților economice, ceea ce duce la dezvoltarea durabilă a teritoriului (datorită unor surse alternative de generare de venituri).

Măsura corespunde obiectivelor art. 19 din Reg. (UE) 1305/2013, Dezvoltarea exploatațiilor și a întreprinderilor, litera (a) punctul (ii) Ajutor la înființarea întreprinderii pentru […] Activități neagricole în zona rurală, respectiv litera (b) Investiții în crearea și dezvoltarea de activități non-agricole.

Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6A prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (a) din Reg. (UE) 1305/2013, Facilitarea diversificării, a înființării și a dezvoltării de întreprinderi mici, precum și crearea de locuri de muncă, prin sprijinirea unor afaceri mici în domeniile agrement și meșteșuguri/ artizanat.

Obiective transversale

Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:

Inovare – datorită finanțării unor investiții care lipsesc în teritoriu, măsura va aduce elemente inovatoare economiei locale.

Protecția mediului –.prin obligativitatea de a respecta anumite norme de protecția mediului (în faza de eligibilitate), respectiv prioritizarea proiectelor care pun accent pe protecția mediului (în faza de selecție).

Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: -;

Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6A1 creează sinergie cu M6B1, M6B2, M6B3, M6B4, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de diversitatea activităților finanțate, care vor duce la generarea unor surse alternative de venit pentru teritoriu. Aceste venituri vor contribui la economia locală atât din punct de vedere al veniturilor mai mari pentru populație, cât și din punct de vedere al impozitelor și taxelor locale. Un alt element de valoare adăugată constă în timpul petrecut de vizitatori în teritoriu: în momentul în care aceștia apelează la servicii de agrement, fie ele închiriere de echipament sportiv sau participarea la o activitate meșteșugărească, petrec mai mult timp în teritoriu și deci cheltuiesc mai mulți bani pe cazare și masă.

 

 

3. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; Legea 566/2004; Legea 1/2005; O.G. nr. 37/2005; Reg. (CE) Nr. 834/2007; Reg. (UE)) nr. 1151/2012;

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: actori economici locali.
Beneficiari indirecți: Actori economici locali din domeniul turismului, vizitatorii teritoriului.

5. Tip de sprijin

• Sprijin sub formă de primă forfetară, conform legislației în vigoare

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

6.1 Acțiuni eligibile:
6.1.1 Acțiuni pentru deschiderea/ extinderea unei afaceri în domeniul agrementului sau în activități meșteșugărești/ de artizanat si activitati prestate populatiei.
6.2 Acțiuni neeligibile
6.2.1 Investiții individuale care ameliorează nivelul global de performanță și durabilitate al exploatațiilor agricole ale membrilor formei asociative;
6.2.2 Investiții care să vizeze producția primară sau procesarea produselor incluse în Anexa 1 la TFUE;

7. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:
7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
7.2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum
7.3 Respectă prevederile sprijinului forfetar și a schemei de minimis
7.4 Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
7.5 Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
7.6 Respectă normele impuse de clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
7.7 În cazul proiectelor cu o componentă de investiție (construcție/ reabilitare), se angajează să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime” .

8. Criterii de selecție

• Relevanță locală: se vor prioritiza proiectele care se preocupă de conservarea și promovarea meșteșugurilor.
• Diversitatea activităților implicate în proiect;
• Se vor prioritiza Solicitanții care fac parte dintr-un cluster sau o rețea de cooperare (Beneficiari ai Măsurii M3A1);
• Se vor prioritiza Solicitanții care au făcut parte din grupul țintă al proiectelor finanțate din Măsura M6B4;
• Se vor încuraja proiectele care urmăresc comercializarea produselor pe piața locală, așa cum este ea definită de către PNDR;
• Numărul de locuri noi de muncă create în cadrul proiectului;
Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă per proiect pe această măsură este 50.000€, indiferent de natura proiectului. Nu se acordă valori intermediare, toți solicitanții primind aceeași sumă pentru cheltuieli eligibile.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 500.000€
Numărul de locuri de muncă create: 8

 

FIȘA MĂSURII Rural 21 – M6B1

Tipul măsurii:
☒ INVESTIȚII
X SERVICII 

1. Descrierea generală a măsurii

1.1. Scop și obiective:
Măsura Rural 21 are ca scop îmbunătățirea nivelului de trai a locuitorilor de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum printr-un management urbanistic adecvat.
Corelare cu SWOT: probleme legate de managementul urbanistic inadecvat au fost discutate la mai multe consultări publice, de către locuitorii comunei/ agenții economici locali/ reprezentanți ai administrației locale. Cea mai mare problemă este absența întăbulării blocurilor fizice, ce afectează și proprietarii publici, și cei privați. O altă problemă este dezvoltarea lentă a PUG, ceea ce va ridica problema actualității la finalizare. Deși această măsură nu poate susține/ accelera elaborarea PUG, ea încearcă să rezolve probleme adiacente/ complementare acestuia. De asemenea, administrația locală are dificultăți în a comunica eficient cu locuitorii, de a crea și întreține spiritul de comunitate, iar această măsură vine în sprijinul acestei nevoi, prin susținerea unor proiecte de eficientizare a serviciilor publice.
Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).
Obiectivul specific al măsurii 6 este facilitarea unei dezvoltări urbanistice corespunzătoare în comunele de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum.
Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (b) din Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, prin finanțarea proiectelor cu impact asupra urbanismului teritoriului, care să valorifice specificul local și care, în același timp, să ofere soluții adecvate problemelor cu care se confruntă spațiul public rural.
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare – prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020 , termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere lipsurile din teritoriu enunțate anterior, aproape fiecare proiect va fi inovativ. Măsura în sine este adresată proiectelor care aduc rezolvări noi la probleme vechi, astfel că gradul de inovare este în mare parte asigurat de acest aspect, plus de punctarea sa suplimentară la criteriile de selecție.
Protecția mediului – prin proiecte care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător – limitarea materialelor informative/ utilizarea de materiale reciclate și găsirea de soluții ecologice pentru proiectele cu componente de construcții-montaj.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: această măsură este complementară cu M6B2 Ruralul Atractiv deoarece Beneficiarii acestei măsuri au prioritate la selecție în cazul în care sunt Solicitanți pe Măsura M6B2. Astfel, se realizează o dezvoltare integrată a teritoriului, deoarece pasul următor după realizarea unei infrastructuri și a unor servicii de bază locale funcționale și adecvate este încercarea de a valorifica pe cât posibil resursele locale, iar potențialul turistic este unul din ele;
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6B1 creează sinergie cu M6A1, M6B2, M6B3, M6B4, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de creșterea atractivității teritoriului pe 2 paliere: pe de o parte, proiectele care vizează investiții în infrastructura locală la scară mică au un impact direct asupra esteticii locale, și deci fac teritoriul mai atractiv pentru turiști, vizitatori etc. Pe de altă parte, proiectele care vizează eficientizarea administrației publice locale cresc atractivitatea teritoriului pentru potențialii investitori, care au încrederea că pot dezvolta o activitate economică durabilă. De asemenea, pe termen lung, aceste rezultate cresc atractivitatea teritoriului la nivel general, oferind argumente în plus pentru stoparea migrării către urban și, de ce nu, întoarcerea în mediul rural a persoanelor.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010;

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Societatea civilă (ONG active în domeniul social sau civic), entități publice (reprezentanți ai UAT , unitate scolara etc.)
Beneficiari indirecți: Populația locală indiferent de vârstă, sex, statut socioeconomic, etnie etc. Actori economici locali.

5. Tip de sprijin

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

6.1. Acțiuni eligibile – proiecte care îmbunătățesc managementul urbanistic și cresc eficiența administrației locale, prin activități de genul (exemplificativ și nu limitativ):
6.1.1. Cadastrare/ întăbulare blocuri fizice/ tarlale și proprietăți publice;
6.1.2. Re-denumirea străzilor (având inclusă și partea de montaj semne);
6.1.3. Elaborarea de manuale de tradiționalism pentru disciplină în construcții;
6.1.4. Ecologizarea domeniului public;
6.1.5. Dotarea cu echipament de colectare selectivă a deșeurilor din instituțiile publice;
6.1.6. Eficientizarea energetică a clădirilor publice/ domeniului public;
6.1.7. Terenuri de sport autosustenabile
6.1.8. Patinoar autosustenabil
6.1.9. Iluminat public cu leduri
6.1.10. Utilaj de deszapezire
6.1.11. Masina pentru stingerea incendiilor

6.2. Acțiuni neeligibile – Lista investiţiilor şi costurilor neeligibile indicate la cap. 8.1 din PNDR aferente LEADER, completate cu prevederile HG 226/2015.

7. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:
7.1. Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
7.2. Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum.
In cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie in mod obligatoriu sa aiba sediul sau punctul de lucru pe teritoriul Gal Napoca Porolissum, in schimb este obligatoriu ca activitatiile din cadrul proiectului sa se desfasoare in teritoriul Gal Napoca Porolissum.
7.3. Respectă prevederile schemei de minimis.
7.4. Serviciile rezultate din implementarea acestor proiecte vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu.
7.5. Proiectul propus să nu facă obiectul finanțării prin Programul Național de Cadastrare sau alte programe de finanțare.
7.6. În cazul investițiilor în sistemul de alimentare cu apă, acesta trebuie să se realizeze în mod obligatoriu împreună cu rețeaua de apă uzată, dacă aceasta nu există.
7.7. Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
7.8. Respectă normele impuse de clasificarea zonei (arie HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
7.9. În cazul proiectelor cu o componentă de investiție (construcție/reabilitare), se angajează să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime” .
7.10. Proiectele cu o componentă de informare demonstrează utilizarea responsabilă a resurselor de hârtie, prin justificarea nevoii cantității de materiale informative solicitate și utilizarea de hârtie reciclată.

8. Criterii de selecție

• Numărul de persoane care vor beneficia de activitățile/ rezultatele proiectului (fie capacitatea de deservire a unor investiții, fie grupul țintă al proiectului) raportat la populația totală a UAT în care se implementează proiectul;
• Abordarea unor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile/în risc de excluziune socială;
• Proiecte care contribuie concret la combaterea segregării (de orice tip);
• Se acordă prioritate proiectelor care vizează obiectivele de patrimoniu și destinate turismului în aer liber.
• Se acordă prioritate proiectelor depuse de Solicitanți care sunt Beneficiari ai unui proiect pe Măsura M6B2 Ruralul Atractiv.
Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea minimă a unui proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, respectându-se prevederile schemei de minimis, în limita alocării financiare totale a măsurii.
Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile.
10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 200.000 €
Numărul de locuri de muncă create: 0
Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 15.000

FIȘA MĂSURII Rural atractiv – M6B2/6B

Tipul măsurii:
☒ INVESTIȚII

1. Descrierea generală a măsurii

Măsura Ruralul Atractiv are ca scop transformarea teritoriului GAL Napoca Porolissum într-o destinație atractivă pentru turiști.
Încadrarea în SWOT este justificată prin aspecte identificate la:
Puncte tari: existența a 12 arii protejate (parc național, monument al naturii, sit Natura 2000), toate UAT fiind declarate arii HNV, 6 din 14 UAT-uri cu o concentrare foarte mare a patrimoniului construit cu valoare culturală de interes național (97 de elemente de patrimoniu), la care se adaugă numeroase elemente de patrimoniu construit aflat în proprietate privată (neclasificate ca obiective de patrimoniu, dar la fel de valoroase ca potențial turistic), peste 30 de elemente de patrimoniu imaterial, 26 de festivaluri locale anuale.
Oportunități: plasarea în proximitatea Cluj-Napoca (acces facil prin E60), diversitatea reliefului, biodiversitatea și multitudinea de elemente de patrimoniu uman.
Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), la care se contribuie prin dezvoltarea unor puncte forte ale teritoriului, pe baza cărora se poate capitaliza din punct de vedere economic.
Obiectivul specific al măsurii este valorificarea patrimoniului natural, cultural și istoric de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum astfel încât acesta să contribuie la atragerea turiștilor în teritoriu și indirect la dezvoltarea economiei locale.
Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, mai exact litera (f) „studii și investiții asociate cu întreținerea, refacerea și modernizarea patrimoniului cultural și natural al satelor, al peisajelor rurale și al siturilor de înaltă valoare naturală, inclusiv cu aspectele socioeconomice conexe, precum și acțiuni de sensibilizare ecologică”.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (b) din Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”, prin finanțarea proiectelor a cărui obiectiv principal este valorificare patrimoniului din teritoriu. Acest lucru contribuie la protejarea/potențarea specificului local, ceea ce duce la un aflux crescut de turiști, și deci venituri (la unități de cazare, puncte de agrement/comerț etc.) ceea ce înseamnă bunăstarea agenților economici (locuri de muncă menținute) și dezvoltarea/ diversificarea serviciilor/produselor adresate turiștilor (creare de locuri de muncă). De asemenea, dezvoltarea mediului privat înseamnă majorarea bugetului local, ceea ce se traduce în dezvoltarea serviciilor publice, din nou benefice teritoriului.

Obiective transversale

Inovare – prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020 , termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Așadar, inovarea este dată de abordarea ecologică a tipurilor de acțiuni sprijinite.
Protecția mediului – se realizează prin obligativitatea respectării unor criterii de protecția mediului (minime în faza de eligibilitate și suplimentare în cea de selecție); Se realizează și prin natura investițiilor în sine: una din problemele cu care se confruntă patrimoniul material este accesul dificil la obiective. Acesta face ca vizitarea de către turiști să aducă daune mediului (prin utilizarea unor căi de acces improvizate/neîntreținute corespunzător, care distrug relieful și flora).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: această măsură este complementară cu M6B1 Rural 21 deoarece Beneficiarii acestei măsuri au prioritate la selecție în cazul în care sunt Solicitanți pe Măsura M6B1. Astfel, se realizează o dezvoltare integrată a teritoriului, deoarece valorificarea potențialului turistic nu se poate realiza fără infrastructură și servicii de bază locale;
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6B2 creează sinergie cu M6A1, M6B1, M6B3, M6B4, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de sinergia tuturor proiectelor care vor fi implementate în teritoriu:
• Proiectele din această măsură vor crește atractivitatea teritoriului, ceea ce va duce la creșterea numărului de turiști. Cu cât sunt implementate mai multe proiecte, cu atât turiștii vor petrece mai mult timp în teritoriu și vor cheltui mai mulți bani – valoarea adăugată a turismului e dată de veniturile încasate nu doar la unitățile de primire turistică, ci și la restaurante/ magazine/ furnizori servicii de agrement/ ATM-uri/ unități bancare etc. De asemenea, conservarea/promovarea anumitor elemente de patrimoniu imaterial (meșteșuguri îndeosebi) va duce la apariția unor potențiale surse de venit pentru localnici;
• Veniturile din turism duc la dezvoltarea și diversificarea activităților economice din teritoriu (mai multe oportunități de agrement), ceea ce înseamnă mai multe locuri de muncă la nivel local;
• Prosperitatea agenților economici înseamnă și mai multe venituri către consiliile locale, care își vor putea întreține, extinde și diversifica investițiile. Acestea vor duce nu doar la creșterea nivelului de trai, ci și la creșterea atractivității teritoriului pentru turiști;
• Astfel, valoarea adăugată a acestei măsuri nu este dată doar de sinergia proiectelor sale, ci și de potențialul multiplicator pe care îl are, ducând la o dezvoltare continuă, durabilă și sustenabilă a teritoriului.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; O.G. 26/2000; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010;

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Entități publice (reprezentanți ai UAT etc.); Reprezentanți ai societății civile care au ca scop promovarea turismului, activități culturale, ocrotirea patrimoniului, activități de ecologie sau care au în proprietate/ custodie obiective de patrimoniu de orice fel – natural/ uman material/ uman imaterial.
Beneficiari indirecți: Populația locală, actorii economici locali (agricultură și servicii, îndeosebi cei implicați în turism, dar nu numai).

 

5. Tip de sprijin

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

6.1 Acțiuni eligibile sunt investiții în:
6.1.1 Valorificarea patrimoniului material (exemplificativ și nu limitativ): reabilitare bunuri (obiectiv de patrimoniu natural/ construit, aflat în proprietate privată/ publică), căi de acces, plasare panouri informative, construire puncte de belvedere/ observație pentru floră/ faună/ elemente de relief, reabilitare/ înființare de trasee turistice/ tematice, dotare de puncte de geo-caching, dotarea spațiilor destinate turismului în aer liber – locuri de picnic, debarcadere/ pontoane etc.
6.1.2 Organizarea unor evenimente, activitati care au in vedere punerea in valoare a patrimoniului local, contribuie la consolidarea identitatii locale si la cresterea atractivitatii zonei (expozitii, festivaluri, scoli de vara, ateliere si seminarii, tabere si ture turistice tematice, ateliere de lucru pentru diverse activitati cu scopuri diferite, cunoasterea si protejarea patrimoniului local, programe educative culturale/de ecologie, programe de constientizare cu privire la patrimoniul local si probleme de mediu, activitati de promovare si sustinere a protectiei mediului etc.)
6.1.3. Activitati specifice de branding teritorial in vederea elaborarii unei strategii de marketing pentru teritoriul acoperit de parteneriat astfel incat toate sectoarele identificate in zona sa beneficieze de o promovare adecvata, eficienta si orientata catre consumatori, contribuind astfel la cresterea valorii adaugate a serviciilor si produselor locale, respectiv la atractivitatea teritoriului (studii de piata, elaborare plan de marketing, realizare site de promovare, campanii/evenimente de promovare teritoriala, identificarea produselor/serviciilor locale etc.)
6.1.4. Activitati de promovare: inchirierea unor echipamente si obiecte necesare pentru desfasurarea activitatilor (standuri, scene mobile, statii de sonorizare si amplificare etc.)
6.1.5 Studii cu privire la patrimoniul cultural si natural al satelor, al peisajelor rurale si al siturilor de inalta valoare naturala, inclusiv cu aspecte socioeconomice conexe, precum si actiuni de sensibilizare ecologica.
6.1.6 Animarea zonei
6.2 Acțiuni neeligibile:
6.2.1 Investiții sau dotări ale unităților de învățământ.
6.2.2 Investiții sau dotări în structurile de primire turistică.
6.2.3 Reabilitare căi de acces care nu duc direct la un obiectiv de patrimoniu.

7. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:
7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
7.2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum
7.3 Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
7.4 Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
7.5 Respectă prevederile schemei de minimis.
7.6 De rezultatele proiectului poate beneficia orice persoană, indiferent de vârstă, sex, statut social, etnie, naționalitate etc. iar Solicitantul va asigura respectarea principiilor nediscriminării și egalității de șanse.
7.7 Respectă normele impuse de clasificarea zonei (dacă este zonă HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
7.8 În cazul proiectelor de valorificare a patrimoniului cultural-istoric, se angajează să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime” .
7.9 Include rezultatul proiectului în circuitul turistic local ce va fi dezvoltat prin intermediul proiectelor de cooperare.

8. Criterii de selecție
• Numărul de persoane care vor beneficia de pe urma proiectului raportat la numărul locuitorilor UAT unde se realizează proiectul.
• Includerea rezultatelor într-un circuit turistic.
• Proximitatea de locuri de cazare disponibile, ca raport dintre numărul de locuri disponibile și distanța până la unitatea/unitățile de primire turistică.
• Se acordă prioritate proiectelor depuse de Solicitanți care sunt Beneficiari ai unui proiect pe Măsura M6B2 Ruralul Atractiv.
Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului
Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, respectându-se prevederile schemei de minimis, în limita alocării financiare a măsurii.
Intensitatea sprijinului va fi de 100% din totalul cheltuielilor eligibile

10. Indicatori de monitorizare
Cheltuieli publice totale: 756.835 €
Numărul de locuri de muncă create: 0
Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 20.000

FIȘA MĂSURII Rural sănătos M6B3

Tipul măsurii:
☒ INVESTIȚII
☒ SERVICII 

1. Descrierea generală a măsurii

1.1. Scop și obiective:
Măsura Ruralul Sănătos are ca scop creșterea nivelului de trai a locuitorilor de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum.
Corelarea cu SWOT: la consultările din teritoriu populația a specificat ca punct slab lipsa accesului la personal specializat în servicii medicale. Reprezentanții sistemului de sănătate care au participat la consultări (medicii de familie din teritoriu) au reclamat ca puncte slabe: lipsa informării populației cu privire la starea lor de sănătate, și anume faptul că vizita la medic de cele mai multe ori vine în momentul în care simptomele afecțiunii sunt foarte grave; lipsa informării populației cu privire la importanța controalelor medicale regulate, care ar face ca multe dintre afecțiuni să fie evitate/tratate cu mult mai puține resurse (și din partea medicilor, și din partea pacienților); lipsa informării populației cu privire la un stil de viață sănătos (alimentație, comportament, vestimentație, igienă), dovedită de faptul că multe dintre afecțiunile manifestate de către pacienți sunt strâns legate de stilul de viață (hipertensiune, afecțiuni cardiace etc.) O altă problemă este lipsa unor servicii de urgență. Chiar dacă zona nu e izolată, accesul în teritoriu poate fi dificil din Cluj-Napoca, de exemplu. Astfel, dotarea unor servicii de salvamont și puncte de urgență ar ajuta la dezvoltarea teritoriului nu doar în domeniul sănătății, ci ar crește și atractivitatea teritoriului pentru turiști.
Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), prin facilitarea unor servicii de bază care să ajute la bunăstarea teritoriului și, indirect, la dezvoltarea economică (printr-o populație mai sănătoasă și deci mai productivă).
Obiectivul specific al măsurii 5 este creșterea nivelului de sănătate al populației de pe teritoriul Napoca Porolissum, prin campanii focalizate pe prevenirea afecțiunilor cel mai frecvent întâlnite.
Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, mai exact litera (d) „investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”;
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (b) din Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare, prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020 , termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere lipsurile din teritoriu enunțate anterior, fiecare proiect va fi inovativ. Mai mult, vor fi încurajate proiectele de activități concrete (campanii de vaccinare, de screening etc.) cu un impact direct asupra populației și o abordare proactivă, participativă și care să încurajeze implicarea comunității.
Protecția mediului, prin încurajarea unor proiecte care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (un aspect important fiind limitarea materialelor informative pe suport de hârtie și încurajarea utilizării de materiale reciclate pentru producerea acestora.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: Cu M6B4 Ruralul Incluziv, pentru că se prioritizează proiectele care vizează servicii derulate prin centrele multifuncționale înființate/ dotate prin M6B4 Ruralul Incluziv.
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6B3 creează sinergie cu M6A1, M6B1, M6B2, M6B4, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de bunăstarea populației din teritoriu. Fiecare proiect va contribui cu rezultatele sale la o populație mai puțin expusă afecțiunilor, ceea ce se traduce în resurse economisite pentru tratamentul acestor afecțiuni. De asemenea, acest aspect se va face resimțit și în productivitatea muncii, care va crește datorită diminuării absenteismului pe motive de sănătate și datorită condiției mai bune a muncitorilor. Toate acestea duc la venituri mai mari în cadrul teritoriului. Mai mult, prevenirea afecțiunilor va duce și la o decongestionare a sistemului medical local, care va fi disponibil pentru tratarea eficientă a persoanelor suferind de afecțiuni grave, care au nevoie de acest lucru. Deși dificil de cuantificat exact, valoarea adăugată a acestei măsuri este evidentă pentru teritoriul GAL.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.U.G. nr. 44/2008; Legea nr. 31/1990; O.G. 26/2000; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010;

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: reprezentanți ai societății civile care au în obiectul de activitate derularea de servicii sau implementarea de campanii de conștientizare în sănătate/ igienă/ prevenire; entități publice.
Beneficiari indirecți: populația locală, indiferent de vârstă, sex, statut social, nivel de educație, etnie etc.

 

5. Tip de sprijin

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

6.1. În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte de investiții, dotare și implementare de activități:
6.1.1. Înființarea și dotarea unor puncte de prim-ajutor – pentru salvamont sau de alt tip;
6.1.2. Achiziționarea unei salvări/ achiziția de echipamente care să permită accesul personalului/echipamentului medical în zone cu acces dificil;
6.1.3. Derularea unor campanii de informare privind importanța vaccinării populației din teritoriu;
6.1.4. Derularea unor campanii de screening (testare pentru anumite afecțiuni);
6.1.5. Implementarea unor campanii de promovare a unui stil de viață sănătos – în ceea ce privește sedentarismul, dieta, igiena, educația sexuală; oferirea de servicii de planning familial; 

7. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:
7.1. Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
7.2. Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum.
In cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie in mod obligatoriu sa aiba sediul sau punctul de lucru pe teritoriul Gal Napoca Porolissum, in schimb este obligatoriu ca activitatiile din cadrul proiectului sa se desfasoare in teritoriul Gal Napoca Porolissum
7.3. Respectă prevederile schemei de minimis.
7.4. Demonstrează concret contribuția pe care proiectul său, dacă va fi finanțat, o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
7.5. Toate serviciile oferite prin aceste proiecte, fie ele în cadrul unei infrastructuri înființate/ dotate, fie în cadrul campaniilor implementate de către solicitanți vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu.
7.6. Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
7.7. Respectă normele impuse de clasificarea zonei (arie HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
7.8. În cazul proiectelor cu o componentă de investiție (construcție/reabilitare), se angajează să respecte îndrumarele-model alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime” .

8. Criterii de selecție

• Numărul de persoane care vor beneficia de activitățile/ rezultatele proiectului (fie capacitatea de deservire a unor investiții, fie grupul țintă al proiectului) raportat la populația totală a UAT în care se implementează proiectul;
• Abordarea unor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile/în risc de excluziune socială;
• Proiecte care contribuie concret la combaterea segregării (de orice tip);
• Se vor prioritiza proiectele care vizează servicii derulate prin centrele multifuncționale înființate/ dotate prin M6B4 Ruralul Incluziv.
Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect trebuie să fie 5.000€.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, respectându-se prevederile schemei de minimis, în limita alocării financiare totale a măsurii.
Intensitatea sprijinului va fi după cum urmează: 100%

10. Indicatori de monitorizare

Cheltuieli publice totale: 50.000 €
Numărul de locuri de muncă create: – Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 400

FIȘA MĂSURII Ruralul incluziv M6B4/6B

Tipul măsurii:
☒ INVESTIȚII

1. Descrierea generală a măsurii

Măsura Ruralul Incluziv are ca scop combaterea excluziunii sociale de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum.

Corelare SWOT:
Puncte slabe (și modul în care măsura va contribui la rezolvarea lor):
• Existența în teritoriu a 2912 persoane de etnie romă înregistrate, deservite de un singur expert pe problemele romilor (în orașul Huedin, unde există o comunitate de romi de 1057 de persoane). Înființarea unor infrastructuri care vor facilita integrarea persoanelor de etnie romă în comunitățile locale va atrage și alți experți în teritoriu;
• Inexistența mediatorilor în teritoriu – având în vedere problemele abordate de măsură, proiectele vor aduce în teritoriu experți, astfel și această problemă va fi adresată. Mai mult, prin intermediul proiectelor, mediatorii vor avea și contextul (resursele materiale și umane) pentru a furniza servicii de calitate grupului țintă;
• 6 din 14 UAT-uri au comunități rome, 1 cu comunitate romă clasată HIGHPROB – prin abordarea integrată a proiectelor acestei măsuri se urmărește creșterea nivelului de trai în toate comunitățile cu risc de sărăcie sau excluziune;
• Grad redus al serviciilor sociale în județ (locul 23 din 41 la nivel național) – prin această măsură se vor înființa structuri care să presteze servicii sociale în teritoriu; Număr mic de ONG-uri care activează în teritoriu – Structurile înființate prin această măsură reprezintă platforme de sprijin (infrastructură, dotări, logistică, resurse umane, expertiză) pentru ONG-urile doritoare să acționeze în teritoriu.
Puncte tari (și modul în care măsura le va valorifica):
• Teritoriul e bogat în floră spontană, în prezent exploatată neoficial, și deci cu rentabilitate scăzută, de către comunitățile de etnie romă;
• Număr mare de elemente de patrimoniu imaterial (meșteșuguri, prezente în 5 din 14 UAT-uri)/ Potențial turistic mare, care poate furniza o piață de desfacere – Toate acestea pot fi valorificate odată cu favorizarea incluziunii sociale, creșterea nivelului de pregătire și stimularea spiritului antreprenorial în rândul grupurilor vulnerabile.
Oportunități (și modul în care măsura le va valorifica):
• Proximitatea de un pol universitar, cu expertiza necesară pentru furnizarea de servicii sociale de calitate (metode/ tehnici inovative);
• Proximitatea unui centru urban, care e o piață de desfacere pentru bunurile produse din teritoriu.
Obiectiv de dezvoltare rurală la care această măsură: „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c), prin dezvoltarea unor centre multifuncționale de incluziune socială, care vor facilita evoluția spre o serie de comunități integrate economic și social.
Obiectivul specific: Facilitarea accesului la servicii de bază a grupurilor minoritare (îndeosebi cele de etnie romă) și vulnerabile izolării/excluziunii sociale, prin dezvoltarea unor infrastructuri de integrare socială și economică.
Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”.
Măsura corespunde obiectivelor art. 20 din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”, mai exact litera (d) „Investiții în crearea, îmbunătățirea sau extinderea serviciilor locale de bază destinate populației rurale, inclusiv a celor de agrement și culturale, și a infrastructurii aferente”, prin investițiile în structuri care permit incluziunea grupurilor dezavantajate și oferirea de servicii favorabile unor comunități integrate și incluzive.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6B prevăzut la art. 5, al. 6, lit. (b) din Reg. (UE) 1305/2013, „Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale”.

Obiective transversale:
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare – prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020 , termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere lipsa unor infrastructuri sociale în teritoriu, fiecare proiect va fi inovativ, cu componente obligatorii care să combată segregarea de orice tip.
Protecția mediului – prin încurajarea unor proiecte a care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător (un aspect important fiind limitarea materialelor informative și încurajarea utilizării de materiale reciclate).
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL:
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6B4 creează sinergie cu M6B1, M6B2, M6B3, M6A1, M6C1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Dezvoltarea capacității resursei umane – prin implementarea proiectelor se vor crea echipe care să furnizeze servicii sociale în teritoriu, ceea ce va facilita extinderea acestora spre alte comunități sau tipuri de servicii oferite.
Diversificarea activităților – înființarea și funcționarea infrastructurilor sociale generează nevoia altor bunuri și servicii. Furnizarea lor de la nivel local este un element de valoare adăugată care nu trebuie ignorat; Dezvoltarea unui teritoriu cu o identitate locală mai omogenă și puternică – prin favorizarea incluziunii sociale, grupurile din teritoriul vor interacționa și colabora, întărindu-se ideea de o singură comunitate și identitate locală.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010.

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Direcți: Societatea civilă/ Entități publice furnizori de servicii sociale pe de teritoriul GAL si Asociatia Grupul de Actiune Locala Napoca Porolissum.
Indirecți (grup țintă): persoanele de pe teritoriul GAL, îndeosebi cele aparținând grupurilor vulnerabile, precum cele de etnie romă, în risc de (sau aflați în) excluziune socială.

 

 

5. Tip de sprijin

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv;
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

6.1.1 Sunt eligibile proiecte de înființare/ dotare centre multifuncționale de incluziune socială. Acestea vor permite derularea de servicii sociale. Termenul de „multifuncțional” se referă la posibilitatea de a susține concomitent/ complementar activități integrate de combatere a sărăciei și riscului de excluziune socială (exemplificativ și nu limitativ): formare profesională, educație formală/ non-formală, activități recreative, consiliere profesională, planning familial, sprijin pentru prevenirea părăsirii timpurie a școlii, sprijin pentru inserare pe piața muncii, programe de ucenicie, mentorat, mediere pe piața muncii, susținerea antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu, acțiuni care să promoveze incluziunea socială, acțiuni de combatere a segregării, activități de responsabilizare civică etc.
6.1.2 Investitii in crearea, imbunatatirea/modernizarea, extinderea, dotarea tuturor tipurilor de infrastucturi la scara mica, inclusiv investitii in domeniul energiei din surse regenerabile si al economisirii energiei pentru dezvoltarea serviciilor sociale, conform HG 867/2015
6.1.3 Dotarea centrelor multifunctionale pentru asigurarea serviciilor locale de baza( asistenta sociala, programe pentru copii si tineri, programe de integrare pentru rromi, programe de instruire, programe de educatie preventive, programe pentru persoane cu dizabilitati etc.)

6.2 Acțiuni neeligibile:
6.2.1 Acțiuni care nu respectă principiile non-segregării și desegregării, conform „Ghidului adresat Statelor Membre pentru folosirea fondurilor structurale și de investiții în combaterea segregării teritoriale și școlare.”
6.2.2 Nu sunt eligibile proiecte care finanțează infrastructuri de tip rezidențial. Centrul multifuncțional poate să fie înființat pentru a permite desfășurarea de activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă – de exemplu crearea unor echipe multifuncționale utilizând resursa umană locală pentru a reabilita locuințele grupului țintă – însă centrul în sine nu poate oferi servicii de rezidență către grupul țintă.

7. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:
7.1 Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili definită de HG 226/2015.
7.2 Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum.
7.3 Solicitantul trebuie să demonstreze concret contribuția pe care proiectul său o va avea la atingerea obiectivelor și indicatorilor SDL.
7.4 Serviciile oferite în urma implementării proiectelor, deși vor fi focalizate pe combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială în comunitățile vulnerabile (îndeosebi cele de etnie romă), vor fi gratuite și accesibile tuturor persoanelor din teritoriu, nediscriminatoriu pe baza niciunui criteriu.
7.5 Proiectul include intervenții in una din zonele identificate ca având risc de excluziune socială (marginalizare) în Analiza Diagnostic
7.6 Proiectul va demonstra asigurarea sustenabilității, fie prin depunerea unui proiect distinct cu respectarea condițiilor specifice POCU prin măsura 5.2, fie prin accesarea altor surse de finanțare.
7.7 Respectă un management corespunzător al deșeurilor (colectare selectivă/ colectare specială a deșeurilor dăunătoare/ toxice – dacă este cazul).
7.8 Respectă normele impuse de clasificarea zonei (arie HNV, zonă Natura 2000, parc național etc.) în realizarea investiției. De asemenea, se angajează să utilizeze materiale naturale și biodegradabile, care să nu fie dăunătoare mediului.
7.9 În cazul proiectelor cu o componentă de investiție (construcție/reabilitare), solicitanții vor trebui să se angajeze să respecte îndrumarele alcătuite de către Ordinul Arhitecților România pentru sub-zona „Mocănime” .

8. Criterii de selecție

• Numărul de persoane care vor beneficia de activitățile/ rezultatele proiectului (fie capacitatea de deservire a unor investiții, fie grupul țintă al proiectului) raportat la populația totală a UAT în care se implementează proiectul;
• Includerea în grupul țintă a comunităților dezavantajate, îndeosebi cele de etnie romă (Fără a fi dedicate exclusiv acestor comunități, dar care să prevadă concret includerea lor);
• Abordarea unor probleme cu care se confruntă grupurile vulnerabile/în risc de excluziune socială;
• Contribuția concretă la combaterea segregării (de orice tip);
• Se vor prioritiza proiectele care presupun modernizarea unor construcții existente.
Modalitatea de punctare a acestor criterii va fi detaliată în Ghidul Solicitantului aferent fiecărei măsuri în parte, asigurându-se respectarea tratamentului egal al solicitanților, un management riguros al cheltuielilor și alinierea la prioritățile măsurii (conform Reg. (UE) 1305/3013, art. 49).

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, respectându-se prevederile schemei de minimis, în limita alocării financiare totale a măsurii.
Intensitatea sprijinului va fi după cum urmează: 100%

10. Indicatori de monitorizare

Cheltuieli publice totale: 250.000€
Numărul de locuri de muncă create: 5
Populație netă care beneficiază de servicii/ infrastructuri îmbunătățite: 2.500

FIȘA MĂSURII ITC Rural – M6C1/6C

Tipul măsurii:
☒ INVESTIȚII
X SERVICII 

1. Descrierea generală a măsurii

1.1. Scop și obiective:
Măsura ITC Rural are ca scop sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) pe teritoriul GAL Napoca Porolissum
Corelare SWOT: Necesitatea investițiilor e dată de faptul că aproape jumătate din localitățile din teritoriu nu au acces la aceste servicii (32 din 71). Tehnologia informației și a comunicațiilor devine din ce în ce mai importantă pentru comunitate și economie, astfel încât accesul la internet de mare viteză, chiar dacă în prezent este o opțiune, în viitorul apropiat va deveni o necesitate. Aspecte precum controlul de la distanță al echipamentelor agricole, supraveghere cu camere wireless, optimizarea parametrilor de cultură în solarii/sere și utilizarea unor sisteme online de promovare/ distribuție/ logistică/ marketing pot fi greu de imaginat în acest moment, însă se vor infiltra în viața de zi cu zi cât de curând. Mai mult, aceste tehnologii sunt deja utilizate în teritoriu sau solicitate, cum ar fi utilizarea unor tehnologii de ultimă oră pentru supravegherea fondului forestier. Un exemplu al nevoii de acces broadband este dat de zona Scrind-Frăsinet, Doda Pilii, Smida (comuna Mărgău) și Giurcuța de Sus (comuna Beliș), care sunt dezvoltate din punct de vedere turistic, iar servicii superioare de internet ar duce la creșterea calității unităților de cazare și accesul la alte modalități de promovare/ gestiune/ aprovizionare. De asemenea, serviciile de bază oferită populației precum cele pentru situații de urgență și salvamont ar funcționa mai eficient, având încă o metodă de comunicare la îndemână în cazul urgențelor (cu impact și asupra activității turistice).
Obiectiv de dezvoltare rurală „obținerea unei dezvoltări teritoriale echilibrate a economiilor și comunităților rurale, inclusiv crearea și menținerea de locuri de muncă” din Regulamentul 1305 din 2013, art. 4, lit. (c).
Obiectivul specific este facilitarea accesului la servicii superioare în ceea ce privește TIC (Tehnologia Informației și a Comunicațiilor) pe teritoriul GAL Napoca Porolissum.
Măsura contribuie la prioritatea prevăzută la art. 5, Reg. (UE) nr. 1305/2013 numărul 6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale”
Măsura corespunde obiectivelor art. 20, lit. (c) din Reg. (UE) 1305/2013 „Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale ” – „Infrastructura de bandă largă, inclusiv construirea, îmbunătățirea și extinderea acesteia, infrastructura pasivă de bandă largă și furnizarea accesului la banda largă, precum și soluții publice de e-guvernare”.
Măsura contribuie la Domeniul de Intervenție 6C prevăzut la art. 5, al. 3, lit. (a) din Reg. (UE) 1305/2013, „Sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în zonele rurale.”
Măsura contribuie la obiectivele transversale ale Reg. (UE) nr. 1305/2013:
Inovare – prin interpretarea oferită termenului de „inovare” de către PNDR 2014-2020 , termenul se referă la ceva ce nu a mai fost făcut în teritoriul de intervenție. Având în vedere faptul că proiectele sunt eligibile exclusiv pe zonele unde aceste servicii nu sunt prezente, investițiile vor aduce un element inovativ în teritoriu, atât în ceea ce privește infrastructura Broadband, cât și soluțiile publice de e-guvernare
Protecția mediului – măsura ITC Rural contribuie la obiectivul transversal protecția mediului prin încurajarea unor proiecte a care să aibă un impact cât mai scăzut asupra mediului înconjurător. Un aspect important în acest caz este respectarea prevederilor legate de zonele de tip HNV, siturile Natura 2000 și parcurile naturale, care va fi un criteriu de eligibilitate. De asemenea, implementarea unor soluții electronice de e-guvernare duc la economisirea unor resurse consumabile precum hârtia, ceea ce contribuie la protecția mediului.
Complementaritatea cu alte măsuri din SDL: –
Sinergia cu alte măsuri din SDL: M6C1 creează sinergie cu M6B1, M6B2, M6B3, M6B4, M6A1, deoarece contribuie la aceeași prioritate 6.

2. Valoarea adăugată a măsurii

Valoarea adăugată a acestei măsuri este dată de oportunitățile pe care le deschide teritoriului în care se implementează: pentru teritoriile care au o activitate turistică bogată, accesul broadband reprezintă un serviciu în plus oferit turiștilor, modalități noi de promovare, de dezvoltare, conectarea la rețele/circuite turistice locale/regionale etc. Pentru administrația locală înseamnă modalități mai eficiente de comunicare și gestiune, pentru școală și bibliotecă reprezintă acces la resurse educaționale superioare și la un cost foarte mic; Pentru unitățile economice (fie ele implicate în agricultură/ silvicultură/ industrie alimentară sau nu) reprezintă comunicare mai eficientă cu clienți/ parteneri/ furnizori, utilizarea unor tehnologii/ metode mai eficiente (supraveghere și control de la distanță a echipamentelor/ personalului etc.) Pentru populație reprezintă un mijloc eficient și ieftin de comunicare și acces la informații, atât din perspectiva utilizării personale, cât și din prisma utilizării unor soluții publice de e-guvernare.

3. Trimiteri la alte acte legislative

Reg. (UE) nr. 1303/2013; Reg. (UE) nr. 1305/2013; Reg. (UE) nr. 807/2014; Reg. (UE) nr. 1407/2013; HG 226/2015; PNDR 2014-2020, Subcap. 8.1/8.2.15.3.2; O.U.G 34/2006; O.G. 26/2000; Legea 215/2001; Legea 161/2003; Legea 393/2004; Legea 176/2010; Legea nr. 159 din 19 iulie 2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice, (cu trimitere la art. 40-Transparenta si art. 25- Accesul deschis ) publicată în Monitorul Oficial cu nr. 559 din data de 25 iulie 2016;
-HG nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 1061 din data de 29 decembrie 2016; aplicabilitate – 27 februarie 2017
-Se completeaza faptul ca investitiile pt infrastructura de broadband intra sub incidenta prevederilor regulamentului nr. 1407/2013

4. Beneficiari direcți/indirecți (grup țintă)

Beneficiari direcți: Societatea civilă, Entități publice, Asociatia Gal Napoca Porolissum, IMM, ce se încadrează în categoria întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) conform legislației în vigoare Legea 346/2004, ce activează sau urmează să activeze în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor – pentru infrastructura de comunicații în bandă largă; ADI, APL cu respectarea legislatiei specifice
Nota: Solicitantii sprijinului financiar acolocat prin aceasta masura, care urmeaza sa activeze in domeniul de activitate TIC au obligatia sa notifice Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, potrivit legislatiei in vigoare.
-Solicitantii au obligatia de a obtine de la INSSC avizul asupra documentatiei tehnice, aferente cerereii de finantare si avizul se ataseaza obligatoriu la cererea de finantare. Beneficiari indirecți: populația de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum, actorii economici locali, administrațiile publice locale.

5. Tip de sprijin

• Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv
• Plăți în avans, cu condiția constituirii unei garanții bancare sau a unei garanții echivalente corespunzătoare procentului de 100 % din valoarea avansului, în conformitate cu art. 45 (4) și art. 63 ale Reg. (UE) nr. 1305/2013.

 

 

6. Tipuri de acțiuni eligibile și neeligibile

6.1. În cadrul acestei măsuri sunt eligibile proiecte care urmăresc extinderea rețelei de internet de bandă largă (broadband) în localitățile care nu dispun de aceste servicii.
6.1.1. Este eligibilă atât modernizarea unei rețele existente astfel încât să permită viteze mai mari, cât și instalarea unei infrastructuri noi.
6.1.2. Este eligibilă crearea unei rețele de acces și/sau distribuție
6.1.3. Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale (lucrări, echipamente, software, inclusiv toate elementele de reţea) cu o viteză de transfer best effort de minim 30Mbs.
6.1.4. Implementarea unor sisteme de e-guvernare: sistem online de evidență și plată a impozitelor locale, proiecte de tipul „funcționarul electronic”, punerea în folosință a unor sisteme de informare publică/actualizarea acestora (website-ul comunei, portalul de afaceri al comunei, înființarea unui sistem public de anunțuri locale, afișier electronic, info-kiosk etc.)
6.1.5. Sisteme de supraveghere video a UAT-urilor
6.1.6. Sisteme de booking online complexe
6.1.7. Aplicatii online pentru promovare
6.1.8. Sisteme de plata online a aimpozitelor si taxelor locale.
6.1.9. Panouri de informare –afişier electronic, aplicaţii online, etc
6.1.10. Crearea sau modernizarea buclelor locale la punct fix care presupune
6.1.11. crearea unei infrastructuri de acces broadband la punct fix (buclă locală sau ”last mile”) în zonele fără acces la internet în bandă largă;
6.1.12 modernizarea infrastructurii existente de telecomunicații, în întregime sau parțial,inadecvată (care prezintă calitate scăzută, capacitate scăzută, siguranță scăzută sau acoperire insuficientă) sau incapabilă să ofere o calitate minimă a serviciilor broadband.
6.1.13 investițiile eferente racordării la o rețea de distribuție (backhaul network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network).
6.1.14 Crearea rețelei de distribuție și crearea sau modernizarea buclelor locale,
care, pe lângă acțiunile de la pct. 6.1.11 și 6.1.12 presupune și:
-crearea unei infrastructuri de distribuție broadband (backhaul network), în zonele în care aceasta nu există, de la punctul de inserție în rețeaua magistrală de mare capacitate (backbone network) până la punctul local de acces în bandă largă (PLABL), pentru a conecta rețeaua de acces local la rețeaua backbone;
6.1.15 investițiile aferente creării unei infrastructuri de distribuție (backhaul-network) în vederea asigurării unei conexiuni adecvate la rețeaua magistrală (backbone network) și realizării punctelor de inserție și a lucrărilor de racordare la rețelele backbone.
Pentru actiunile de la 6.1.10 pana la 6.1.15 pot fi eligibile urmatoarele:
– lucrările de realizare sau modernizare a buclelor locale la punct fix (last-mile network),de la punctele locale de acces în bandă largă (PLABL) la utilizatorul final;
– realizarea sau modernizarea PLABL, inclusiv lucrările aferente necesare;
– finanțarea echipamentelor tehnice și toate lucrările civile aferente instalării și punerii în funcțiune a acestora (ca de exemplu canalizații, conducte, piloni, stații la sol etc.);
– finanțarea sistemelor de software necesare
– instalarea elementelor de rețea și a facilităților asociate acestora e.g.: switch local digital și routere, puncte de prezență etc.
Notă: Investițiile în achiziție echipamente IT, soft-uri, brevete mărci, drepturi de autor,dezvoltare de soft pt toate domeniile, nu sunt decontabile din cuantumul alocat investițiilor de broadband. 

7. Condiții de eligibilitate

Solicitantul proiectului este eligibil dacă:
7.1. Se încadrează în categoria beneficiarilor eligibili, așa cum este ea definită în HG 226/2015.
7.2. Are sediul social/punct de lucru pe raza teritoriului GAL Napoca Porolissum.
In cadrul proiectelor de servicii, beneficiarii nu trebuie in mod obligatoriu sa aiba sediul sau punctul de lucru pe teritoriul Gal Napoca Porolissum, in schimb este obligatoriu ca activitatiile din cadrul proiectului sa se desfasoare in teritoriul Gal Napoca Porolissum. .
7.3. Respectă prevederile schemei de minimis.
7.4. Sprijinul acordat pentru investițiile în infrastructura de comunicații în bandă largă este eligibil doar în spaţiul rural fără acoperire broadband la punct fix, pe baza listei cu zonele albe întocmită de autoritățile abilitate în domeniu (MSI/ANCOM). Investiţia trebuie să respecte Planul Urbanistic General sau Planul Urbanistic Zonal aferent zonelor acoperite de investiții.
7.5. GAL-ul va prevedea în apelul de selecție aferent lansării măsurii faptul că în contractul de finanțare vor fi cuprinse anumite condiții tehnico economice prin care potențialii beneficiari vor asigura accesul la infrastructura de broadband pentru furnizorii de rețele de comunicații electronice, în vederea respectării prevederilor art. 10 alin. (2) și (3) din Legea nr. 154/2012.
7.6. Proiectele cu o componentă de informare demonstrează utilizarea responsabilă a resurselor de hârtie, prin justificarea nevoii cantității de materiale informative solicitate și utilizarea de hârtie reciclată.
7.7. Pentru verificarea eligibilității localităților unde se dorește să se implementeze proiectul de investiții, solicitantul sprijinului financiar trebuie să solicite de la primăriile comunelor de care aparțin localitățile (satele) respective, o adresă din care să rezulte dacă acestea au emis vreo autorizație de construire a unei rețele fixe de furnizare a serviciilor în bandă largă de mare viteză (peste 30 Mbps) și dacă a început ori s-a finalizat construcția efectivă.Adresa prin care primăria confirmă faptul că nu a emis o astfel de autorizație de construire, se depune la dosarul cererii de finanțare. În caz contrar localitatea respectivă nu este eligibilă.”

8. Criterii de selecție

• Criteriul acţiunilor inovative – care se realizează pentru prima dată în teritoriul GAL
• Criteriul deservirii minorităţilor, tinerilor sau femeilor
• Criteriul investiţiilor/serviciilor care deservesc mediul de afaceri
• Criteriul creării de noi locuri de muncă
• Criteriul care prevede costul si tipul lucrarii:
Pentru proiecte concurente pe același teritoriu, vor fi prioritizate proiectele care se adresează lucrărilor de modernizare (cost mai mic) înaintea celor care au ca obiect construirea infrastructurii de broadband 

9. Sume (aplicabile) și rata sprijinului

Valoarea eligibilă minimă pentru un proiect pe această măsură trebuie să fie 5.000€.
Valoarea maximă a finanțării nerambursabile solicitate pentru un proiect este de 200.000€, respectându-se prevederile schemei de minimis.
• pentru operațiunile generatoare de venit: până la 90%;
• pentru operațiunile generatoare de venit cu utilitate publică – până la 100%;
• pentru operațiunile negeneratoare de venit: până la 100%.
10. Indicatori de monitorizare
Indicatori specifici Domeniului de Intervenție:
• Populație netă care beneficiază de servicii TIC: 5.000
Indicatori specifici LEADER:
• Cheltuieli publice totale: 100.000 €
• Numărul de locuri de muncă create: 0
• Numarul de gospodarii din spatial rural 10

Capitolul VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)

Strategia de Dezvoltare Locală vine în întâmpinarea unor Priorități identificate ca fiind relevante pentru teritoriul GAL Napoca Porolissum, dar în același timp vine și ca un răspuns complementar pentru alte programe.

Prin măsurile sale, SDL este complementară Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, prin contribuția la țintele acesteia: „Reducerea suprafeței cultivate în regim de subzistență” și „Dublarea productivităţii muncii în agricultură în 2020 faţă de nivelul actual de 4.328 euro (VAB/UAM) (2010-2012)” prin încurajarea, prin M3A2 Integrare Economică și M3A3 Label Rural, a unei agriculturi performante cu plus-valoare generată în teritoriu.

Cum 12 din 14 UAT sunt declarate ca fiind Zone Montane Defavorizate, SDL contribuie și la Orientările strategice naționale pentru dezvoltarea durabilă a zonei montane defavorizate. Contibuie la atingerea Obiectivului 2 „Creșterea atractivității zonei montane defavorizate și stabilizarea”, mai exact Obiectivele Specifice b) Încurajarea diversificării activităților economice în zona montană defavorizată (prin M6A1, care va contribui la diversificarea activităților economice din zona montană); Obiectivul Specific c) „Revitalizarea turismului montan pe principiile turismului durabil prin modernizarea infrastructurii specifice, creșterii calității serviciilor în vederea dezvoltării și promovării potențialului natural și cultural din zona montană defavorizată” (Prin M6B2 se va finanța reabilitarea și valorificarea elementelor de patrimoniu natural, material și imaterial, care vor duce la dezvoltarea turismului). Obiectivul Specific d) Modernizarea infrastructurii de transport și pentru serviciile de bază populației montane (M6B1 este menită să îmbunătățească infrastructura de bază și managementul urbanistic al teritoriului. De asemenea, M6C1 contribuie la dezvoltarea infrastructurii de comunicații electronice și oferirea de e-servicii publice pentru populația din teritoriu.

 

 

Prin M6B4 Ruralul Incluziv SDL este complementară cu POCU, deoarece este focalizată pe activități integrate care să combată excluziunea socială în rândul grupurilor dezavantajate (îndeosebi cele de etnie romă). Însă POCU este un program în care posibilitatea investițiilor este foarte limitată, astfel încât măsura M6B4 Ruralul Incluziv permite realizarea acestor investiții și continuarea activităților din cadrul lor prin proiecte POCU. Mai mult, M6B4 contribuie și la Strategia Națională Antisărăcie,  mai exact Obiectivul 5  „Promovarea unei societăţi inclusive cu un grad ridicat de coeziune socială”. De asemenea, este aliniată și Strategiei Guvernului României de Incluziune a Cetăţenilor Români Aparţinând Minorităţii Rome pentru perioada 2014-2020, Obiectivele specifice „Îmbunătățirea participării pe piața muncii a cetățenilor români aparținând minorității rome”, „Păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identităţii culturale (limbă, obiceiuri, istorie, patrimoniu) a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome”, „Dezvoltarea de către instituţiile publice a unor măsuri care să răspundă unor nevoi sociale ale categoriilor defavorizate, inclusiv ale cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome, în domeniile: protecţia copilului, dezvoltare comunitară, justiţie şi ordine publică”, „Creşterea nivelului de incluziune educaţională a cetățenilor români aparţinând minorităţii rome la un nivel similar cu cel al restului populaţiei, inclusiv prin combaterea decalajelor sociale care cresc riscul de abandon şcolar şi analfabetism, prin măsuri afirmative şi asigurarea accesului egal, gratuit şi universal al romilor la o educaţie de calitate”

De asemenea, M6B4 – RURAL INCLUZIV este complementar cu programul “Dezvoltare locala, reducerea saraciei si cresterea incluziunii romilor”, finantat prin Granturile SEE si Norvegiene 2014-2021 si cu programul ERASMUS + in ceea ce priveste educatia tinerilor si adultilor din teritoriul GAL Napoca Porolissum.

Prin implementarea măsurilor M6B3 Ruralul Sănătos și M6B4 Ruralul Incluziv, SDL contribuie la atingerea obiectivelor pachetului integrat pentru combaterea sărăciei lansat de Guvernul României pentru a răspunde unei serii de obiective din Strategia Europa 2020.

Capitolul VII: Descrierea planului de acțiune

 

S I

S II

S III

S IV

S V

S VI

S VII

S VIII

S IX

S X

S XI

S XII

S XIII

S XIV

S XV

Animare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lansare apeluri de selecție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Derulare apeluri de selecție

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea proiectelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selecția proiectelor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificarea conformității cererilor de plată

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea implementării SDL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S= Semestrul

Cele 9 Măsuri se vor lansa în primele 6 semestre ale planului de acțiune, după următorul program: primele măsuri lansate sunt M6B4 Ruralul Incluziv și M6C1 ITC Rural. Acestea vor fi prioritare deoarece M6B4 propune măsuri de infrastructură socială, iar M61C este măsura dedicată infrastructurii broadband, astfel vor fi lansate în prima jumătate al S1 din planul de acțiune. Toate celelalte măsuri (M3A1, M3A2, M3A3, M6A1, M6B1, M6B2, M6B3) vor fi lansate în a 2-a jumătate a S2.

Responsabilii pentru implementarea acțiunilor sunt:

 • Manager – coordonează activitatea GAL sub aspect organizatoric și procedural, desfășoară activități de animare, monitorizează implementarea SDL, angajat în baza unui Contract Individual de Muncă (CIM), cu timp inegal minim 80 ore/lunar;  
 • Responsabil Financiar – se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar–contabile a GAL, verificarea conformității cererilor de plată depuse de beneficiar, angajat în baza unui CIM, cu timp inegal minim 40 ore/lunar;
 • Expert comunicare – desfasoara activitati de comunicare pentru promovarea actiunilor GAL, angajat in baza unui CIM, cu timp inegal minim 40 ore/lunar.
 • Expert Monitorizare – monitorizează activitatea GAL și proiectele depuse, evaluează administrativ proiectele depuse, evaluează tehnico-financiar proiectele depuse, angajat în baza unui CIM cu timp inegal minim 80 ore/lunar;
 • Expert Evaluare – evaluează administrativ proiectele depuse, evaluează tehnico-financiar proiectele depuse, angajat în baza unui CIM cu timp inegal minim 80 ore/lunar;
 • Asistent Manager – verificarea conformității cererilor de plată depuse de beneficiar, depune dosarele de plată ale GAL, gestionează registrele de intrări-ieșiri, angajat în baza unui CIM cu timp inegal minim 40 ore/lunar.

Pentru buna desfășurare a activităților GAL vor fi contractați consultanți externi, pe baza procedurilor de achiziție publică, conform normelor legislative în vigoare.

 

 

De asemenea, GAL deja deține o bază de resurse materiale pe care le va utiliza în implementarea SDL: echipamente IT, mobilier de birou, echipamente de birotică, achiziționate prin costurile de funcționare aferente PNDR 2007-2013, sub-măsura 431.2, prin implementarea în parteneriat a unui proiect POSDRU 2007-2013, respectiv a unui proiect Erasmus+.

Nevoile financiare pentru implementarea SDL vor fi acoperite în cea mai mare parte prin bugetul alocat cheltuielilor de funcționare și animare (sM19.4), care va fi definitivat după încheierea procesului de selecție.

Principalele tipuri de cheltuieli ce se vor realiza la nivelul GAL sunt:

 • Cheltuieli de personal;
 • Cheltuieli pentru servicii de consultanță tehnică și financiară și expertiză legată de implementarea SDL;
 • Cheltuieli aferente sediului administrativ al GAL (închirierea și dotarea);
 • Cheltuieli pentru organizarea întâlnirilor GAL și ale comitetului de selecție;
 • Cheltuieli pentru comunicare, transport și utilități;
 • Cheltuieli pentru echipamente și consumabile necesare funcționării GAL;
 • Costuri de audit;
 • Costuri legate de monitorizarea și evaluarea implementării SDL;
 • Cheltuieli de participare la activitățile rețelei naționale și Rețelei Europene de Dezvoltare Rurală;
 • Cheltuieli cu achiziția unui mijloc de transport;
 • Cheltuieli ocazionate de utilizarea, întreținerea, asigurarea mijlocului de transport achiziționat, precum și orice alte cheltuieli conexe;
 • Instruirea și/sau dezvoltarea competențelor angajaților GAL privind implementarea SDL;
 • Instruirea liderilor locali din teritoriul GAL privind implementarea SDL prin seminarii si grupuri de lucru;
 • Cheltuieli materiale pentru animare (activități de promovare sau informare) etc.

Pe lângă costurile de funcționare și animare, GAL va beneficia de alte venituri din: cotizații ale membrilor, donații individuale, direcționarea a 2% din impozitul pe venit de către persoanele fizice, desfășurarea unor activități economice, alte surse prevăzute de lege. De asemenea, pentru atingerea obiectivelor SDL, GAL va aplica pentru implementarea de proiecte prin alte Programe Operaționale sau granturi.

Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

În elaborarea SDL s-a urmărit implicarea comunităților locale pe baza următoarelor principii: creșterea gradului de conștientizare a importanței pe care actorii locali o au în abordarea LEADER și în metoda de analiză „bottom-up”; încurajarea unei abordări participative din partea acestora; creșterea gradului de colaborare între actorii locali în ierarhizarea problemelor locale și identificarea unor soluții la acestea; implicarea membrilor parteneriatului în elaborarea SDL și în stabilirea modului de funcționare a GAL; asigurarea unui input cât mai reprezentativ (din toate punctele de vedere) din partea comunității locale; promovarea egalității între bărbați și femei și a integrării de gen și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie, handicap, vârstă sau orientare sexuală. Pentru respectarea acestor principii s-au implementat următoarele acțiuni:

1. Acțiuni de animare

În fiecare UAT a avut loc o activitate de animare. Aceasta a avut drept scop creșterea nivelului de conștientizare a populației. În cadrul acestor activități s-a asigurat participarea și din partea persoanelor vulnerabile din teritoriu (tineret, minorități etnice, persoane cu dizabilități, etc.) Pe parcursul sesiunilor de animare s-a încurajat abordarea de jos în sus în identificarea problemelor comunitare și găsirea soluțiilor pentru acestea. Prin intermediul acestor activități s-a oferit ajutor comunității în definirea problemelor prioritare, sprijinind și îndrumând identificarea soluțiilor. Întâlnirile de animare au avut loc după următorul program:

 • Săptămâna 1: Călățele (15 participanți)
 • Săptămâna 2: Huedin (26 de participanți)
 • Săptămâna 3: Săcuieu (30 de participanți)
 • Săptămâna 4: Sâncraiu (26 de participanți), Mărgău (15 participanți), Mărișel (30 de participanți), Rîșca (21 de participanți)
 • Săptămâna 9: Aghireșu (24 de participanți), Beliș (21 de participanți), Călățele (21 de participanti).
 • Săptămâna 10: Căpușu Mare (16 participanți), Gilău (26 de participanți)
 • Săptămâna 11: Izvorul Crișului (20 de participanți), Măguri-Răcătău (16 participanți)
 • Săptămâna 12: Mănăstireni (16 participanți)

Pe lângă aceste întâlniri de animare, au mai avut loc 5 sesiuni de animare în 5 UAT reprezentative GAL, pentru a discuta aspecte punctuale ale teritoriului cu cât mai mulți actori locali. Scopul activității a fost participarea activă a comunității la procesul de dezvoltare a acesteia, conștientizarea populației cu privire la problemele existente și potențialul aflat în fiecare: toți participanții au încercat și au reușit sa îi înțeleagă și să-i respecte pe ceilalți membri ai comunității, indiferent de clasă, gen, religie, vârstă, handicap sau orientare sexuală.  A fost încurajată participarea persoanelor care aparțin minorităților, astfel sprijinul acordat comunității a fost unul real. În cadrul acestor întruniri care s-au desfășurat sub forma unor brainstorming-uri s-au conturat primele idei pentru elaborarea SDL. Ele au avut loc după următorul program:

 • Săptămâna 5: Mărgău (22 de persoane)
 • Săptămâna 6: Mărișel (27 de persoane), Căpușu Mare (54 de persoane)
 • Săptămâna 7: Măguri-Răcătău (21 de persoane)
 • Săptămâna 8: Mănăstireni (52 de persoane)

 

2. Elaborarea SDL, cu prezentarea modalităților de realizare a acesteia:

În cadrul elaborării SDL, au mai avut loc 3 întâlniri structurate ca grupuri de lucru tematice, pentru consolidarea și structurarea obiectivelor de dezvoltare teritorială. Întâlnirile au avut loc la:

Săcuieu, unde au fost 27 de participanți, reprezentanți ai autorităților publice și actorilor locali privați, unde s-au prezentat nevoile identificate în urma chestionărilor actorilor locali până la acel moment și în urma documentelor oficiale studiate;

Călățele, unde au participat 27 de persoane, reprezentanți ai autorităților publice locale și actori locali privați. În cadrul acestei întâlniri au fost discutate aspecte legate de organizarea GAL – alegerea reprezentanților, stabilirea unor alte aspecte funcționale – și au fost purtate discuții pe tema evoluției SDL până în acel moment.

Beliș, unde au participat 16 parteneri publici și privați. În cadrul acestei întâlniri s-a prezentat SDL și s-a discutat pe marginea priorităților și măsurilor elaborate.

Pentru a se asigura o acoperire cât mai mare din punct de vedere cantitativ și calitativ a nevoilor din teritoriu, au mai fost întreprinse 2 activități de cercetare concomitent cu cele prezentate până acum, astfel:

 • Aplicarea unui chestionar către 100 de respondenți de pe teritoriul GAL (Săcuieu, Sâncraiu, Mărgău, Mărișel, Căpușu Mare, Măguri-Răcătău și Huedin) pentru identificarea aspectelor pozitive/negative ale SDL și derularea unui interviu la sediul GAL în comuna Gilău cu 25 de participanți pentru a determina aspecte de ordin calitativ în ceea ce privește SDL. Modelul chestionarului distribuit se regăsește în Anexa 6 la SDL – Documente justificative privind animarea.
 • Organizarea a 3 focus-grupuri (Mărișel, Sâncraiu, Călățele) cu minim 4 participanți fiecare, în cadrul cărora s-a discutat deschis despre părțile SDL prezentate (analiza diagnostic, SWOT și fișele măsurilor), despre impactul estimat al acestora pentru teritoriu și SDL și despre modalități de optimizare a secțiunilor SDL din discuție.

Prin aceste acțiuni întreprinse pentru elaborarea SDL s-a asigurat reprezentativitatea la nivel teritorial și sectorial în ceea ce privește aportul actorilor locali la elaborarea SDL. Prin întâlnirile de animare s-a popularizat abordarea LEADER și conștientizarea actorilor locali cu privire la importanța implicării în abordarea de tip „bottom-up”. Prin întâlnirile de animare în cele 5 comune reprezentative pentru teritoriu s-a încurajat munca în comun pentru identificarea nevoilor teritoriului și s-au extras idei în ceea ce privește prioritățile SDL. Prin grupurile de lucru s-a asigurat o abordare participativă în elaborarea SDL, în toate fazele de lucru ale acesteia. Prin activitățile de cercetare derulate (aplicarea chestionarului, a interviului și desfășurarea focus-grupurilor) s-a asigurat o participare cât mai largă a actorilor locali în elaborarea SDL, cu un aport variat pe subiecte de relevanță.

Astfel, putem concluziona că datorită acțiunilor întreprinse s-a asigurat o implicare corespunzătoare a comunităților locale în elaborarea SDL, aceasta ajungând să reprezinte coerent nevoile teritoriale și să traseze priorități care, urmărite prin acțiunile viitoare, vor duce la dezvoltare durabilă.

Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control al strategiei

Rolul și funcțiile GAL Napoca Porolissum

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum (GAL) este organizat și funcționează potrivit OUG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare.

GAL desfășoară activități specifice implementării măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) și activitățile prevăzute în Statut și Actul Constitutiv.

GAL are, în teritoriul său, următoarele funcții: Consolidarea capacității actorilor locali de a dezvolta și implementa operațiunile, inclusiv promovarea capacității lor de management al proiectelor; Luarea operativă a deciziilor aferente implementării SDL (sau depistarea precoce a problemelor); Efectuarea zilnică a gestionării proiectului; Executarea operativă și corectă a procedurilor de gestionare a resurselor; Facilitarea coordonării între activitățile componentelor; Monitorizarea și raportarea la timp a realizărilor și rezultatelor proiectului; Conceperea unei proceduri de selecție nediscriminatorii și transparente și a unor criterii obiective în ceea ce privește selectarea operațiunilor, care să evite conflictele de interese, care garantează că cel puțin 51% din voturile privind deciziile de selecție sunt exprimate de parteneri care nu au statutul de autorități publice și permite selecția prin procedură scrisă, cu condiția ca reprezentarea fiecărui sector să nu depășească 49% din totul membrilor comitetului de selecție; Asigurarea, cu ocazia selecționării operațiunilor, a coerenței cu dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității, prin acordarea de prioritate operațiunilor în funcție de contribuția adusă la atingerea obiectivelor și țintelor SDL; Pregătirea și publicarea de cereri de propuneri sau a unei proceduri permanente de depunere de proiecte, inclusiv definirea și diseminarea criteriilor de selecție; Primirea și evaluarea cererilor de finanțare; Primirea și verificarea conformității cererilor de plată depuse; Selectarea operațiunilor, stabilirea cuantumului contribuției și prezentarea propunerilor către organismul responsabil pentru verificarea finală a eligibilității înainte de aprobare; Monitorizarea implementării SDL și a operațiunilor sprijinite, precum și efectuarea de activități specifice de evaluare SDL; Diseminarea SDL și a rezultatelor către comunitățile locale, factori decizionali și orice altă parte interesată; Realizarea unui dispozitiv riguros și transparent de gestiune financiară și implementare SDL, cu colectare sistematică și structurare anuală a datelor; Implementarea unui atelier de monitorizare cu actorii locali interesați; Elaborarea unui dispozitiv clar de înregistrare și raportare către AM a unor sugestii și remarci privind implementarea SDL.

Atribuțiile principale

Pentru a îndeplini funcțiile menționate mai sus, GAL va realiza, cel puțin, următoarele activități: gestionarea, monitorizarea, evaluarea și controlul SDL; organizarea unor întruniri, conferințe, dezbateri, mese rotunde sau ateliere de lucru; participarea la schimburi de experiență și stagii de formare, la întrunirile rețelelor interne și europene; editarea de publicații proprii; desfășurarea de proiecte de cooperare în cadrul LEADER; colaborarea cu alte entități pe plan național și internațional, care au scopuri similare; informare și comunicare; sprijinirea depunătorilor de proiecte; organizarea procesului de verificare a proiectelor depuse; monitorizarea proiectelor; alte forme și mijloace stabilite de Statut, Actul Constitutiv și Adunarea Generală, în condițiile legii.

Mecanismele de gestionare, monitorizare, evaluare și control a SDL

Gestionarea, monitorizarea, evaluarea și controlul activității GAL la nivel general, din punct de vedere al activității GAL și îndeplinirii SDL, se va efectua de către angajații GAL (fiind raportate de către aceștia către Consiliul Director) prin desfășurarea următoarelor acțiuni:

Stabilirea unor proceduri de managementul echipei: tipul și frecvența ședințelor echipei de proiect, procedură de comunicare între membrii echipei, procedură de clasificare, gestiune și evidență documente/ date relevante pentru organizație.

Identificarea/conceperea/stabilirea unor instrumente și tehnici care să permită colectarea de date relevante pentru monitorizarea GAL și centralizarea lor, inclusiv monitorizarea și evaluarea proiectelor finanțate prin SDL.

Stabilirea unor formate pentru raportarea progresului GAL din punct de vedere financiar, din punct de vedere al activităților care trebuie efectuate, al rezultatelor acelor activități și al indicatorilor care trebuie monitorizați. Stabilirea unor metode pentru supervizarea și gestionarea cheltuielilor GAL. Stabilirea unor metode pentru identificarea, monitorizarea și gestionarea riscurilor.

Instrumentele minime pentru monitorizarea activității GAL vor fi: raportul de cenzor (anual, care ilustrează activitatea financiară și rezultatele înregistrate la nivelul GAL); rapoartele de selecție (aferente fiecărui apel de selecție, întocmite de către angajații GAL responsabili, aprobate de către Comitetul de Selecție); hotărârile și procesele verbale întocmite de Consiliul Director sau Adunarea Generală. Toate aceste instrumente sunt sintetizate într-un raport de progres anual al Consiliului Director, care este elaborat la începutul anului calendaristic și cuprinde datele aferente activității anului anterior. Acest raport de progres este prezentat Adunării Generale a Asociaților și înaintat către AM. Toate rapoartele, indiferent de natura lor, sunt puse la dispoziția AM/AFIR pentru completarea și complementaritatea instrumentelor și rezultatelor procedurilor de evaluare folosite de acestea. Fiecare raport este înregistrat și arhivat, cu obligația păstrării pe durata indicată de actele normative în vigoare.

Instrumentele minime pentru monitorizarea/ evaluarea implementării SDL vor fi:

Planul de Monitorizare/Evaluare: la maxim 2 luni după semnarea contractului de finanțare, GAL va elabora un Plan de Monitorizare/ Evaluare care să descrie modalitatea prin care se va realiza evaluarea SDL și care va conține metodologie pentru: Raportare internă și externă; Analiza rezultatelor și a impactului abordărilor de jos în sus; Identificarea cazurilor de bune practici; Evaluarea și controlul riscurilor.

 

 

 

 

 

 

Acest Plan de Monitorizare/Evaluare trebuie să conțină minim:

Trasarea responsabilității de monitorizare și a relațiilor între Aparatul Administrativ și Consiliul Director; Etapele evaluării, numărul și frecvența acestora – trebuie să existe cel puțin 2 etape de evaluare, una intermediară, care să corespundă cerințelor AM pentru evaluarea performanței în implementare, și una finală, în momentul finalizării strategiei și închiderii perioadei programatice.

Un mecanism de monitorizare pentru proiectele selectate de GAL, a cărui cerințe minime trebuie să fie:

 1. aMetodologie de monitorizare a indicatorilor comuni de context, de rezultat și de realizare, detaliați individual în fiecare din fișele măsurilor realizate;
 2. b) Monitorizare „on the spot”, ansamblul activităților de monitorizare cu scopul de a obține dovezi obiective asupra eligibilității proiectelor selectate, a legalității și regularității operațiunilor financiare derulate în cadrul proiectelor selectate;
 3. c) Monitorizare transversală, care se va desfășura în situația unor beneficiari de proiecte multiple, care derulează mai multe proiecte în cadrul aceluiași program de finanțare (atât finanțate prin LEADER, cât și prin altă măsură PNDR 2014-2020), cu scopul de a preveni dubla finanțare și de a evalua adaptarea capacității administrative și financiare a beneficiarului la volumul și complexitatea proiectelor gestionate;
 4. d) Monitorizare de sistem, în două faze, faza 1 fiind analiza implementării proiectelor pe baza rapoartelor de monitorizare lunară și a rapoartelor de plăți trimestriale și faza 2, verificarea financiară „on the spot” a unui proiect, la care se va efectua vizită în teren (trimestrial, se va verifica un proiect ales aleatoriu), cu scopul verificării unei implementări corecte a proiectului, care să ofere o asigurare rezonabilă asupra regularității și realității sumelor decontate și să confirme că procedurile și mecanismele verificate în Faza 1 sunt implementate/respectate.

Mecanismele de control a SDL presupun stabilirea unui sistem de verificare a respectării planificării legate de implementarea SDL. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren. Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi : eficiența unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relații contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc. De asemenea, în cadrul mecanismului de implementare, se va preciza modul de distribuire a responsabilităților, pentru fiecare etapă a circuitului unui dosar, între GAL, AP și AM.

Comitetul Arhitecților

Prin acest element inovativ dorim să continuăm activitatea de ocrotire a imaginii tradiționale a satului, prin stoparea sau cel puțin încetinirea uneia din cele mai vizibile probleme ale teritoriului: pierderea identității tradiționale a satului. Acest Comitet va fi un serviciu externalizat de arhitecți și ingineri (pentru o abordare multisectorială, care să includă experți în etnografie, construcții, structuri de rezistență, materiale de construcție, ecologie, eficiență termică, eficiența costurilor, urbanism etc.) care va elabora un ghid de construcție/ modernizare/ recondiționare/ reabilitare a bunurilor imobile (clădiri, anexe, piese de mobilier urban, monumente etc.) Acest ghid va conține reguli care, dacă vor fi respectate, vor asigura alinierea construcțiilor la specificul local și încadrarea în peisajul rural a construcțiilor. Comitetul va fi însărcinat, pe lângă elaborarea ghidului, și de verificarea investițiilor, atât în ceea ce privește documentația depusă cu cererea de finanțare, cât și verificarea ulterioară în teren. Astfel, se va asigura că toate investițiile realizate în cadrul GAL vor contribui la aspectul tradițional al mediului rural din cadrul teritoriului. Comitetul Arhitecților va fi un serviciu externalizat contractat de către GAL.

Structura organizatorică

Adunarea Generală; Consiliul Director; Cenzorul; Comitetul de Selecție al Proiectelor; Comisia de Contestații; Echipa de Implementare.

Echipa de Implementare va avea următoarea componență:

 1. Manager – coordonează activitatea GAL atât sub aspect organizatoric, cât și al respectării procedurilor de lucru (angajat în baza unui Contract Individual de Muncă – CIM – cu timp inegal minim 80 ore/lunar);
 2. Responsabil financiar – se ocupă de supravegherea și controlul gestiunii financiar–contabile a GAL, verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiar –angajat în baza unui CIM cu timp inegal minim 40 ore/lunar;
 3. Expert comunicare – desfasoara activitati de comunicarepentru promovarea actiunilor GAL – va fi angajat in baza unui CIM cu timp inegal minim 40 ore/luna
 4. Expert monitorizare – monitorizează activitatea GAL și proiectele depuse, evaluează administrativ proiectele depuse, evaluează tehnico-financiar proiectele depuse, va fi angajat în baza unui CIM cu timp inegal minim 80 ore/lunar;
 5. Expert evaluare – evaluează administrativ proiectele depuse, evaluează tehnico-financiar proiectele depuse – va fi angajat în baza unui CIM cu timp inegal minim 80 ore/lunar;
 6. Asistent manager – verifică conformitatea cererilor de plată depuse de beneficiar, depune dosarele de plată ale GAL, gestionează registrele de intrări-ieșiri, angajat în baza unui CIM cu timp inegal minim 40 ore/lunar.

Pentru persoanele angajate precizate mai sus, în baza unui CIM, se atașează fișele de post care contin conditii minimale care constituie Anexa 8 la SDL și Anexa 1 la ROF. Angajarea personalului se va efectua cu respectarea Codului Muncii, precum și a legislației cu incidență în reglementarea conflictului de interese.

Consultanță externă – pentru buna desfășurare a activităților, GAL va externaliza o parte din serviciile sale către terți cu un nivel de expertiză adecvat în domeniu (în funcție de necesitățile identificate). Pentru a se asigura echitate și transparență, aceștia vor fi contractați pe baza procedurilor de achiziție publică, conform legislației și normelor în vigoare.

ORGANIGRAMA ECHIPEI DE IMPLEMENTARE

Capitolul X: Planul de finanțare al strategiei

Teritoriul GAL Napoca Porolissum are în total 1.614,14 km2 și 44.381 locuitori. Aceste valori, raportate la alocarea pentru măsura LEADER 2014-2020 rezultă în 2.471.044€ alocare totală pentru SDL. Din aceștia, 494208,83€ (20%) sunt alocați funcționării și animării GAL.

Suma alocată implementării SDL este repartizată priorităților identificate: Prioritatea cea mai importantă, conform analizei diagnostic și SWOT este Prioritatea 6, căreia îi sunt alocați 1.856.835€, în cuantum de 75,14% din alocarea totală SDL. În cadrul acestei priorități, Măsurii M6B2 Ruralul Atractiv îi sunt alocate cele mai multe fonduri (756.835€), fiind cea mai importantă dintre măsuri (acționând asupra unui punct forte extrem de relevant pentru teritoriu). A doua măsură ca alocare din Prioritatea 6 este M6A1 Diversificare, cu 500.000€, care este complementară M6B2, datorită dezvoltării de servicii și bunuri care să ajute la valorificarea potențialului turistic al teritoriului. Următoarea măsură este M6B4, Ruralul Incluziv, cu 250.000€, relevantă datorită problemei sărăciei și excluziunii sociale din teritoriu și lipsei capacității organizaționale în ceea ce privește serviciile sociale din teritoriu. Următoarea măsură ca importanță (și deci alocare financiară) este M6B1, Rural 21, relevantă datorită impactului pe care îl are asupra tuturor domeniilor de activitate ale teritoriului. Măsura are alocați 200.000€. Măsura M6C1, ITC Rural, are alocați 100.000€. Această măsură este relevantă pentru teritoriu datorită lipsurilor acestuia în ceea ce privește infrastructura de internet de mare viteză și serviciile publice de e-guvernare, care ar fluidiza activitatea administrațiilor publice locale. Măsura M6B3, Ruralul Sănătos, are o alocare de 50.000€, necesari datorită impactului pe care această măsură îl are la nivelul populației din teritoriu.

Următoarea prioritate ca importanță (și deci alocare financiară) este Prioritatea 3, căreia îi sunt alocate în total 120.000€ (4,86% din alocarea SDL). Această Prioritate are 3 măsuri în componență, M3A2 Integrare economică, necesară și relevantă datorită dezideratului de a crește cât de mult posibil valoarea adăugată a unui produs înainte să iasă din teritoriu. Următoarele 2 măsuri ca alocare financiară (și importanță) sunt M3A1 și M3A3, Cooperare, respectiv Label Rural (30.000€ fiecare). Aceste măsuri sunt importante pentru dezvoltarea unor produse locale competitive, cu un grad cât mai mare de valoare adăugată generată în teritoriu.

Astfel, alocarea financiară respectă prioritățile teritoriului, utilizând aceeași ierarhizare identificată în analiza diagnostic și SWOT, focalizată pe dezvoltare economică și socială durabilă.

Capitolul XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

Organizarea sesiunilor

În conformitate cu prevederile SDL, selecția proiectelor va fi organizată în sesiuni anuale continue de depunere a proiectelor cu buget anual predefinit și selecție lunară/trimestrială.

Elaborarea cererii de finanțare și a documentației de susținere

Pentru a sprijini potențialii beneficiari în elaborarea proiectelor, pentru fiecare măsură se va elabora Ghidul Solicitantului care va conține toate informațiile, în conformitate cu SDL.

Criteriile generale de selecție, aplicabile pentru toate proiectele vor fi: caracterul inovativ; calitatea; egalitate de șanse; proiecte bazate pe cunoștințe locale (local knowledge).

Pentru ca fiecare proiect finanțat să contribuie la atingerea obiectivelor SDL, GAL va redacta ghidurile/ procedurile măsurilor și va stabili criterii locale de selecție (incluse în Ghidurile Solicitantului).

Ghidurile, formularele cererilor de finanțare și procedura specifică de verificare pentru fiecare măsură se vor întocmi de către angajații GAL, conform fișelor de post. Responsabilitatea completării cererii de finanțare aparține Solicitantului.

Depunerea cererii de finanțare

Cererea de finanțare și documentația de susținere, completată și semnată de către reprezentantul legal va fi depusă în 2 exemplare (original/copie conformă) la sediul GAL.

Procedura de evaluare a proiectelor

Toate proiectele depuse într-o lună calendaristică, se vor evalua în maxim următoarele 2 luni de către angajații responsabili, conform fișelor postului.

În situația organizării unor sesiuni de depunere continue pe măsuri, în care condițiile de aplicare nu se schimbă pe durata sesiunii, primirea proiectelor, verificarea condițiilor de eligibilitate și a criteriilor de selecție, precum și verificarea proiectelor se va realiza pe etape lunare (pentru proiectele depuse în cursul unei luni).

Cele două persoane – Expert 1(Expert evaluare) și Expert 2(Expert monitorizare) care se vor ocupa de evaluarea proiectelor vor prelua toate proiectele depuse în luna anterioară în primele cinci zile lucrătoare ale următoarei luni, astfel:

 • În funcție de tipul proiectelor, se va efectua vizită pe teren de către experții evaluatori;
 • Experții evaluatori 1 și 2 vor completa Fișa de evaluare generală a proiectului și Fișa de verificare pe teren (dacă este cazul), asigurându-se astfel principiul „4 ochi”;

Dacă există divergențe între experți, acestea sunt mediate de Președintele GAL. Pentru precizări privind decizia sa, acesta va completa Observațiile din Fișa de evaluare generală a proiectului.

Expertul 1 va întocmi dosarul administrativ care va avea același număr cu numărul de înregistrare al cererii de finanțare, o copertă și un opis. Dosarul administrativ va cuprinde: pista de audit; fișa de evaluare generală a proiectului; fișa de solicitare a informațiilor suplimentare; fișa de verificare în teren; raportul asupra verificării în teren.

Rapoartele de selecție

Rapoartele se întocmesc de către Expertul 2, care primește de la Expertul 1 lista cererilor de finanțare verificate și întocmește Rapoartele de selecție intermediare pentru fiecare măsură la care adaugă cererile de finanțare. Acestea vor fi selectate de către un Comitet de Selecție, format din membrii parteneriatului. La selecția proiectelor, se va aplica regula „dublului cvorum”, respectiv pentru validarea voturilor, este necesară prezența a cel puțin 50% din parteneri, din care peste 50% să fie din mediul privat și societate civilă. După ședința Comitetului de Selecție, Expertul 2 întocmește Rapoartele de selecție finale pentru fiecare măsură.

Contestațiile privind rezultatele evaluării proiectelor vor fi depuse la sediul GAL în maxim 5 zile lucrătoare de la postarea pe pagina de internet GAL a Raportului de selecție final. Cele 5 zile lucrătoare se calculează luând în calcul inclusiv ziua postării pe pagina de internet a GAL și inclusiv ziua trimiterii contestației. Analiza contestațiilor se va face de către Comisia de Soluționare a Contestațiilor.

Pentru transparența procesului de selecție a proiectelor în cadrul GAL și, totodată, pentru efectuarea activităților de control și monitorizare, la aceste selecții vor putea lua parte și un reprezentanți ai AM-PNDR/AFIR, după caz.

 

Procesul de selecție: 1. GAL lansează apelul de selecție a măsurilor, folosind mijloacele de informare mass-media (pagină web, comunicat de presă, lista membrilor, listele categoriilor de beneficiari, facebook); 2. Potențialul beneficiar depune proiectul la secretariatul GAL; 3. GAL efectuează verificarea conformității și eligibilității proiectului, respectând regula celor „4 ochi”; 4. Selecția proiectelor, efectuată de către GAL se va realiza pe baza ghidurilor și procedurilor întocmite în conformitate cu SDL, utilizând criterii din Fișa Măsurii; 5. Depunerea proiectelor selectate de către GAL la AM-PNDR/AFIR, după caz.

 

PARTENERI
PUBLICI 43%

 

Partener

Funcţia în CS

Tip /Observaţii

 

UAT
Gilău

Vicepreședinte

Administratie
publica

 

UAT Sâncraiu

Membru

Administratie
publica

 

Uat
Căpușu Mare

Membru

Administratie
publica

 

UAT
Mărișel

Membru
supleant

Administratie
publica

 

UAT
Călățele

Membru
supleant

Administratie
publica

 

UAT
Izvorul Crișului

Membru
supleant

Administratie
publica

 

PARTENERI
PRIVAŢI 28,5%

 

Partener

Funcţia în CS

Tip /Observaţii

 

SC
Crez Exim SRL

Președinte

Proiectare constructii
civile, industriale, agricole.

 

Iancu
Alin Eugen  PFA

Membru

Cultivarea
cerealelor(exclusiv orez) plantelor leguminoase si a plantelor producatoare
de seminte oleaginoase.

 

Kovacs
Szilveszter II

Membru
supleant

Cresterea ovinelor si a
caprinelor

 

SC
Proiectantul SA

Membru
supleant

Proiectare constructii
civile, industriale, agricole.

 

SOCIETATE
CIVILĂ 28,5
%

 

Partener

Funcţia în CS

Tip /Observaţii

 

Asociatia
Pro  GYALU EGYSULET

secretar

 

Promovarea si dezvoltarea
turismului

 

Composesoratul
Urbarial Rogojel

membru

Administrarea si
exploatarea patrimoniului composesoratului (forma asociativa)

 

Asociația
Ecologică Silvanus

Membru
supleant

Ecologie, civic,
turistic, educational, stiintific, cultural, social si de aparare a
drepturilor omului (minoritate )

 

Composesoratul
Pădurilor și pășunilor din satul Somesul Rece

Membru
supleant

Administrarea si
exploatarea patrimoniului composesoratului (forma asociativa)

 

PERSOANE
FIZICE RELEVANTE (maximum 5%)

 

Partener

Funcţia în CS

Tip /Observaţii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * Va fi reprezentantul legal al unei autorități publice locale sau o persoană împuternicită de entitate care să o reprezinte în această situație

** Va fi un reprezentant al unei entități private din sectorul comerț/ turism/ agrement/ exploatare forestieră/ construcții și instalații/ proiectare/ creșterea animalelor. Crearea comitetului de selecție se va face asigurându-se că niciunul dintre aceste sectoare nu va avea reprezentare majoritară în cadrul său.

Capitolul XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflictede interese conform legislației naționale 

În primele 3 luni de funcționare, Structura de control din cadrul GAL va elabora un Ghid de evitare a conflictelor de interese ce va fi adus la cunoștința tuturor partenerilor și angajaților.

Ideile principale care vor fi cuprinse în Ghid sunt:

 • În situația unui conflict de interese partenerul/ angajatul este obligat să se abțină de la rezolvarea cererii, luarea deciziei sau participarea la luarea deciziei și să îl informeze pe șeful ierarhic căruia ii este subordonat direct.
 • Orice persoană care face parte din structurile de verificare a proiectelor/ angajată în orice fel de relație profesională sau personală cu promotorul de proiect/ are interese profesionale sau personale în proiect poate depune proiecte, cu obligația de a prezenta o declarație în scris în care să explice natura relației/ interesul respectiv. Acea persoană nu poate participa la procesul de selecție a proiectelor.
 • Persoanele fizice/juridice care participă direct în procesul de verificare/ evaluare a cererilor de finanțare nu pot fi beneficiari și/ sau nu pot acorda servicii de consultanță unui beneficiar; încălcarea acestei prevederi se sancționează cu excluderea solicitantului din procedura de selecție.
 • Nu au dreptul să fie implicați în procesul de verificare/ evaluare/ aprobare a cererilor de finanțare sau în procesul de verificare/ aprobare/ plată a cererilor de rambursare/ plată prezentate de beneficiari în cadrul unei proceduri de selecție următoarele persoane: a) cele care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți sau care fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere ori de supervizare a unuia dintre solicitanți; b) soț/ soție, rudă sau afin până la gradul 2 inclusiv cu persoane care dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al unuia dintre solicitanți ori care fac parte din consiliul de administrație/ organul de conducere sau de supervizare a unuia dintre solicitanți; c) cele despre care se constată că pot avea un interes de natură să le afecteze imparțialitatea pe parcursul procesului de verificare/ evaluare/ aprobare a cererilor de finanțare.
 
 
 
 
 • Persoanele care participă direct la procedura de verificare/ evaluare/ aprobare a cererilor de finanțare sau a programelor în cadrul unei proceduri de selecție, precum și cele implicate în procesul de verificare/ aprobare/ plată a cererilor de rambursare/ plată prezentate de beneficiari sunt obligate să depună o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că nu se află în niciuna dintre situațiile prevăzute mai sus.
 • În situația în care, în cursul procedurii de verificare/ evaluare/ aprobare, aceste persoane descoperă sau constată o legătură de natura celor menționate mai sus, acestea sunt obligate să o semnaleze și să înceteze de îndată să participe la procedura de verificare, evaluare sau aprobare.
 • Beneficiarii persoane fizice/ juridice de drept privat nu au dreptul de a angaja persoane fizice sau juridice care au fost implicate în procesul de verificare/ evaluare a cererilor de finanțare în cadrul procedurii de selecție pe parcursul unei perioade de cel puțin 12 luni de la semnarea contractului de finanțare.
 • Pe parcursul aplicării procedurii de achiziție, beneficiarii persoane fizice/ juridice de drept privat au obligația de a lua toate măsurile necesare pentru a evita situațiile de natură să determine apariția unui conflict de interese, și anume a situației în care există legături între structurile acționariatului beneficiarului și ofertanții acestuia, între membrii comisiei de evaluare și ofertanți sau în care ofertantul câștigător deține pachetul majoritar de acțiuni în două firme participante pentru același tip de achiziție.
 • Respectarea acestor obligativități va fi verificată de Structura de control din cadrul GAL. Pentru a garanta transparența în procesul decizional și pentru a evita orice potențial conflict de interese, în modelul de implementare s-a prevăzut o separare adecvată a responsabilităților.