Proiect cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Educație și Ocupare (PEO) 2021-2027. 

Descrierea și obiectivul principal al proiectului

Scopul proiectului este consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare în regiunile mai puțin dezvoltate prin: derularea de acțiuni care vizează îmbunătățirea capacității și digitalizarea organizațiilor societății civile, oferirea de sprijin pentru dezvoltarea și implementarea de parteneriate pentru ocupare și formare, derularea de acțiuni de formare profesională, precum și prin derularea de acțiuni inovative pentru creșterea participării OSC la consolidarea dialogului civic național. Obiectivul general al proiectului va genera pe termen mediu și lung efecte pozitive în ceea ce privește dezvoltarea capitalului uman și modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii prin implementarea de măsuri de creștere a capacității și digitalizării OSC și de dezvoltarea de parteneriate pentru ocupare și formare.

Obiectivele specifice ale proiectului

 1. Îmbunătățirea capacității și digitalizarea a 30 de organizații ale societății civile prin derularea de activități de recrutare membri, schimburi de bune practici, creare și implementarea unei aplicații informatice relevante, campanii de promovare a dialogului civic, activități de consultanță și formare profesional (pentru 70 membri ai OSC) pe o perioadă de 24 de luni.
 2. Creșterea relevanței măsurilor de formare și ocupare pe piața muncii pentru 30 de organizații ale societății civile prin dezvoltarea, implementarea și promovarea a 2 parteneriate pentru ocupare și formare (la nivel național și european) pe o perioadă de 24 de luni.
 3. Consolidarea dialogului civic național prin creșterea participării a 30 OSC la acesta cu ajutorul măsurilor de realizare și implementare a unei platforme de Dialog Digital Interactiv, precum și organizare a două hackathoane pe o perioadă de 24 de luni.

Descrierea rezultatelor și continuitatea proiectului

Proiectul propune o serie de activități care vor continua și după încheierea implementării, acestea vor asigura continuarea, valorificarea și abordarea integrată a rezultatelor. Totodată, beneficiarii vor avea acces la instrumentul digital dezvoltat în cadrul proiectului pe o durată nelimitată, inclusiv după finalizarea proiectului, care va contribui la digitalizarea și eficientizarea activității de management a organizațiilor participante la proiect.

Justificare context și relevanță a proiectului

Nevoile și problemele identificate stau la baza realizării proiectului, mai exact la nevoia ca reprezentanții partenerilor sociali să fie implicați în deciziile de a moderniza, dezvolta și diversifica serviciile disponibile prin creșterea nivelului de transparență și informare, aspecte care implică o serie de acțiuni pentru organizațiile societății civile (OSC). Grupul țintă și nevoile sale specifice au fost identificate utilizând date furnizare de studiile de profil la nivel național și regional. Totodată, nevoile grupului țintă au fost identificate și prin propria analiză de nevoi derulată la nivelul organizațiilor civile.

Proiectul contribuie la îndeplinirea priorității 1: Modernizarea instituțiilor pieței muncii, respectiv a obiectivului specific: Modernizarea instituțiilor și a serviciilor pieței muncii pentru ca acestea să evalueze și să anticipeze necesitățile în materie de competențe, să asigure o asistență promptă și personalizată și să sprijine corelarea cererii și a ofertei, tranzițiile și mobilitatea pe piața muncii (FSE+). În mod concret, proiectul propus vizează consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare, inclusiv cu participarea societății civile prin creșterea capacității organizațiilor societății civile de implicare în dialog, de a contribui la incluziunea prin ocupare și formare a categoriilor dezavantajate și a de a participa la furnizarea de măsuri active de ocupare.

Grupul țintă

Vor fi implicate persoane din medii și cu profesii cât mai diverse (dar care au însă legătură cu domeniul vizat) și care vor putea comunica și colabora în vederea anticipării nevoilor prezente și viitoare ale pieței muncii, dar și în vederea soluționării unor astfel de probleme. Astfel, se vor stabili o comunicare și o colaborare strânsă între diferiți actori implicați în formarea și ocuparea pe piața muncii: membrii ai societății civile, reprezentanți ai OSC, reprezentanți ai instituțiilor publice, reprezentanți ai entităților comerciale etc., astfel încât nivelul de ocupare la nivelul regiunilor vizate să crească. Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, aducând grupului țintă următoarele beneficii suplimentare și rezultate (raportate la situația anterioară a proiectului) generate ca urmare a implementării acestuia pentru un grup țintă format din:

 • Asociații/Fundații/Federații
 • Membrii/specialiști ai partenerilor sociali 

Activități propuse în cadrul proiectului Parteneriat pentru Formare și Ocupare

1 schimb de bune practici cu o durată de 3 zile: Perioada: 01.07.2024-30.01.2025

 • În cadrul acestei activități vor fi realizate prezentări de bune practici în domenii precum derularea de măsuri pe piața muncii, managementul organizațional al ONG-urilor din domeniul pieței muncii, utilizarea de mijloace digitale în activitatea organizațiilor – sesiuni de networking – sesiuni de brainstorming/dezbateri în vederea identificarii de măsuri inovative pentru serviciile în domeniul pieței muncii.
 • Vor putea participa câte un reprezentant din fiecare organizație inclusă în grupul țintă al proiectului, în total 30 persoane. Locația va fi comunicată ulterior.

Campanii de recrutare de noi membri/“târg de ONG-uri”

 • Această activitate vizează creșterea capacității de operare a asociațiilor participante prin recrutarea de noi membri în cadrul acestora și se va derula similar cu târgurile de locuri de muncă, doar că vor avea în vedere recrutarea de membri (angajați, voluntari, participanți la activitățile proprii etc).
  Astfel, fiecare dintre cele 30 de organizații care vor participa în proiect pot primi, în cadrul târgului, un stand în care își va putea promova activitatea și recruta membri noi, pregătind materiale și discutând cu persoanele participante la târg.
  Vor participa min 15 organizații.

Dezvoltarea unui instrument digital pentru o mai bună gestionare a informațiilor referitoare la organizațiile membre și membrii acestora, inclusiv instrumente de colectare a cotizațiilor/facilităților fiscale

 • Aplicația informatică dezvoltată va avea următoarele functionalități: sistem de gestionare a membrilor/resurselor umane și a informațiilor referitoare la aceștia, sistem de gestionare a cotizațiilor și a facilităților fiscale, functionalități suplimentare în funcție de nevoile grupului țintă. Functionalitățile suplimentare ale instrumentului digital vor fi stabilite împreună cu cele 30 de organizații implicate în proiect, în funcție de nevoile lor specifice identificate în perioada de implementare.

Campanie de promovare

 • Acțiunea are în vedere organizarea unei campanii de promovare care să explice avantajele dialogului civic și implicarea actorilor sociali pe piața muncii. Vor fi organizate 5 evenimente de promovare.
  Fiecare organizație va participa la cel puțin un eveniment.

Sesiuni de consultanță pentru îmbunătățirea managementului organizațional

 • Fiecare ONG inclus în grupul țintă va putea beneficia de o sesiune consultanță pentru îmbunătățirea managementului organizațional. Un expert va fi prezent 2 zile în cadrul organizației pentru a observa modalitatea de derulare a activitatilor curente și de management organizațional, va comunica cu membrii organizaței în vederea identificării de activități care ar putea fi optimizate si probleme care ar putea fi ameliorate.

Această activitate are ca și scop creșterea eficienței și impactului activităților ONG-urilor în domeniul ocupării și formării, prin promovarea colaborării și schimbului de experiență între acestea și alți actori relevanți, cum ar fi autoritățile publice, agențiile de ocupare, furnizorii de formare profesională și companii. 

4 workshop-uri axate pe consolidarea dialogului civic și pe identificarea nevoilor întâlnite în comunitate

 • Temele abordate în cadrul workshop-urilor vor fi: formarea și ocuparea pe piața muncii, teme specifice unor grupuri vulnerabile, cum ar fi persoanele cu dizabilități, persoanele de etnie romă, persoanele din medii defavorizate sau persoanele vulnerabile din mediul rural, probleme de natură locală sau regională.
  Workshopurile vor viza participarea a minimum 20 persoane/eveniment (organizațiile participante în proiect, cât și autorități locale și membrii ai societății civile). Fiecare organizație inclusă în grupul țintă va putea participa la cel puțin 1 workshop.

3 schimburi de bune practici/întâlniri pentru dezvoltarea parteneriatelor

 • Fiecare schimb de bune practice va include 10 participanți. O organizație va putea participa cu un reprezentant doar la unul dintre evenimente.
  Locația va fi comunicată ulterior.

Semnarea unui parteneriat pentru ocupare și formare la nivel național și a cel puțin unui parteneriat la nivel European

Realizarea platformei Dialog digital interactiv: Dialogul Digital Interactiv (DDI)

 • Este o formă de comunicare care folosește tehnologia pentru a permite o conversație în timp real între două sau mai multe persoane. Acest tip de dialog poate fi utilizat pentru o varietate de scopuri, inclusiv educație, ocupare și integrarea în câmpul muncii, formarea profesională etc. Platforma informatica dezvoltată va avea următoarele funcționalități: realizarea unui profil și selectarea tipului de stakeholder (beneficiar, membru societate civilă, reprezentant autoritate publică, membru ONG, furnizor servicii de ocupare, angajator etc.) contactarea altor utilizatori și crearea de grupuri de comunicare lansarea unor inițiative și colaborarea în vederea dezvoltării acestora și orice alte facilități pe care organizațiile participante la proiect le vor identifica ca fiind necesare.

Organizarea a 2 hackatoane

 • Sunt evenimente la care vor putea participa diferite tipuri de persoane interesate de domeniul formării și ocupării pe piața muncii (membri a organizațiilor incluse în grupul țintă, membru societate civilă, reprezentant autoritate publică, membru ONG, furnizor servicii de ocupare, angajator etc).
  Va fi vizata participarea a minimum 20 persoane pentru fiecare hackathon, iar locațiile vor fi comunicate ulterior.

Curs “Mediator pe piata muncii”

 • 70 persoane (membri/specialiști ai partenerilor sociali, reprezentați de voluntari sau angajați cu atribuții pe piața muncii, membri ai organelor de conducere din organizațiile participante în proiect) repartizate pe 2 grupe de curs, minimum 14 ore, timp de 2 zile. Direcțiile de dezvoltare profesională a participanților: abilități de mediere pe piața muncii, abilități de lucru cu beneficiarii în cautarea de locuri de muncă, abilități de cercetare și analiză.
  Va fi eliberată diploma de participare. Locația va fi comunicată ulterior.

Curs “Managementul conflictelor”

 • 70 persoane (membri/specialiști ai partenerilor sociali, reprezentați de voluntari sau angajați cu atribuții pe piata muncii, membri ai organelor de conducere din organizațiile participante în proiect) repartizate pe 2 grupe de curs, minimum 14 ore, timp de 2 zile. Direcțiile de dezvoltare profesională a participanților: abilități de comunicare eficientă în echipă, abilități de rezolvare a
  conflictelor, tehnici de rezolvare a conflictelor.
  Va fi eliberată diploma de participare. Locația va fi comunicată ulterior.

Sesiuni de formare individualizată pentru fiecare ONG implicat

 • Vor fi susținute sesiuni de formare pentru persoanele participante la proiect care se vor concentra pe eficientizarea activităților în domeniul formării și ocupării pe piața muncii (consiliere profesională, formare profesională) și raportat la profilul persoanelor vizate de activitatea organizațiilor participante. Astfel, de sesiunile de formare individualizată vor beneficia cele 70 persoane, membri/specialiști ai partenerilor sociali, reprezentați de voluntari sau angajați cu atribuții pe piața muncii, membri ai organelor de conducere din organizațiile participante în proiect. Persoanele participante la proiect care vor beneficia de activitățile de formare individualizată vor disemina, ulterior, cunoștințele acumulate și în restul organizației, ajutând la caracterul durabil al proiectului.
  Fiecare organizație va beneficia la sediu de 2 zile (16 ore) de formare.

Partenerii proiectului

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.mfe.gov.ro