NOU: Ateliere de pregătire practică în străinătate

Atelier de practică în Franța

Atelier de practică în Italia

Atelier de practică în Grecia

Înscrieri pentru atelierele de practică din Franța, Italia și Grecia

Atelierul de practică va avea loc în Franța și va dura 8 zile. Costurile de transport, cazare și masă sunt acoperite de către organizator. În cadrul atelierului o să aibă loc mai multe activități printre care schimb de bune practici, exersarea deprinderilor practice, însușirea unor noi tehnici de lucru, exersarea și formarea deprinderilor soft (comunicare, relaționare, lucru în echipă, rezolvarea de probleme etc).

Pentru înscriere vă rugăm să completați acest chestionar începând cu data de 21.04.2022. Persoanele selectate vor fi anunțate.

Atelierul de practică va avea loc în Italia și va dura 14 zile. Costurile de transport, cazare și masă sunt acoperite de către organizator. În cadrul atelierului o să aibă loc mai multe activități printre care schimb de bune practici, exersarea deprinderilor practice, însușirea unor noi tehnici de lucru, exersarea și formarea deprinderilor soft (comunicare, relaționare, lucru în echipă, rezolvarea de probleme etc).

Pentru înscriere vă rugăm să completați acest chestionar începând cu data de 09.06.2022. Persoanele selectate vor fi anunțate.

Atelierul de practică va avea loc în Grecia și va dura 14 zile. Costurile de transport, cazare și masă sunt acoperite de către organizator. În cadrul atelierului o să aibă loc mai multe activități printre care schimb de bune practici, exersarea deprinderilor practice, însușirea unor noi tehnici de lucru, exersarea și formarea deprinderilor soft (comunicare, relaționare, lucru în echipă, rezolvarea de probleme etc).

Pentru înscriere vă rugăm să completați acest chestionar, începând cu data de 09.06.2022. Persoanele selectate vor fi anunțate.

Obiectivul principal al proiectului

Proiectul are ca obiectiv principal creșterea participării elevilor din invățământul secundar superior și tertiar non-universitar din regiunea Nord-Vest la programe de învățare la locul de muncă și dezvoltarea deprinderilor socio-profesionale prin organizarea de stagii de practică, consiliere și orientare profesională pentru 185 de elevi din unitățile de învățământ cu profil de turism și alimentație.

Stagiile de practică destinate celor 185 de elevi vor fi efectuate în conformitate cu programa școlară fiind corelate cu derularea specifică a activităților unui an școlar. Prin urmare, după stabilirea responsabililor pentru organizarea stagiilor de practică (cadre didactice, expert grup tință, experți stagii practică) și după selecția dosarelor de practică, vor fi contactați partenerii de practică în vederea stabilirii termenelor și a altor condiții specifice (programare alocare elevi; stabilire departamente de lucru și rezultate așteptate, roluri și responsabilități).

Ulterior acestor etape procedurale și esențiale, activitățile de practică se vor desfășura la sediul partenerului selectat și se vor gestiona prin îndrumarea directă a experților stagii de practică și sub monitorizarea cadrelor didactice supervizoare (stabilite de către entitățile de învățământ cu care se vor încheia convențiile de practică). Totodată, proiectul susține crearea de parteneriate pe termen lung între unitățile de învățământ vizate și firme din domeniul turismului și alimentației în scopul creșterii participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă.

În ceea ce privește contribuția proiectului la îndeplinirea obiectivului specific al apelului, respectiv OS – 6.14, prezentul proiect susține crearea de parteneriate pe termen lung între unitățile de învățământ vizate prin proiect și firme din domeniul turismului si alimentației în
scopul creșterii participării elevilor la programe de învățare la locul de muncă
.

Activitățile de consiliere și orientare în carieră organizate în cadrul proiectului prin colaborarea constructivă cu firma subcontractată în acest sens, reprezintă, alături de stagiile de practică, o componentă esențială în creșterea capacității de angajabilitate pe piața muncii în rândul elevilor din domeniul turism și alimentație. Consilierea profesională va fi destinată celor 185 de elevi selectați în grupul țintă, întrucât prin această consiliere și orientare profesională se urmărește conturarea unui profil profesional și personal pentru fiecare elev inclus în grupul țintă, în scopul facilitării tranziției de la educație la o viață activă. Identificarea pentru fiecare elev a profilului personal, identificarea abilităților și a nivelului de încredere în sine, respectiv formarea elevilor în ceea ce privește întocmirea unui CV și modul de prezentare la un interviu reprezintă premise necesare ce se doresc a fi dezvoltate pentru o mai bună inserție a elevilor pe piața muncii, după absolvirea studiilor. 

Prin programul de consiliere profesională se va urmări autocunoașterea fiecărui elev beneficiar în vederea conștientizării capacităților și a abilităților proprii și conturării rutei profesionale potrivite în acord cu aptitudinile, valorile, interesele și aspirațiile sale; identificarea competențelor necesare pentru obținerea carierei dorite (competențe profesionale specifice și competențe transversale); dezvoltarea încrederii în forțele proprii și cunoașterea mai bună a propriilor abilități profesionale. Astfel, se urmărește identificarea afinității elevului cu particularitățile diferitelor specializări studiate și autodefinirea cu una sau mai multe dintre aceste specializări în raport cu propriile interese, valori și afinități. În acest demers, testarea psihologică și orientarea profesională pot fi resurse semnificative alături de informațiile și discuțiile purtate cu consilierul specializat. Consilierea profesională urmărește să-l determine pe elev să fie coparticipant la propriul destin, prin informare, educare, autoinformare, autoorientare, acesta devenind capabil de a face alegeri educațional-profesionale justificate și motivante.

Efecte pe termen scurt și lung:

 • însușirea conceptelor într-un ritm mai rapid prin implicarea activă în procesul de învățare (stagii de practică) comparativ cu situația în care ar fi participat doar pasiv la procesul educațional
 • maximizarea ratei de retenție a informației pentru elevi prin îmbinarea experienței teoretice u experiența reală-practică
 • creșterea veniturilor pentru persoanele care dețin calificări sau experiențe suplimentare (stagii de practică, internshipuri) comparativ cu restul populației care deține doar studiile superioare sau medii
 • creșterea ratei angajabilității direct proporțional cu numărul tinerilor care dețin atât cunoștințe teoretice, cât și abilități practice în domeniul studiat
 • reducerea ratei șomajului în rândul tinerilor absolvenți la nivelul regiunii Nord-Vest, respectiv creșterea angajabilității ca raport al unităților de învâțământ de profil turism-alimentație implicate
 • creșterea economică și a bunăstării sociale a populației de la nivelul regiunii Nord-Vest
 • reducerea procesului alocat pregătirii la locul de muncă al elevilor care absolvă o formă de învățământ, stagiile de practică și orientarea în carieră, respectiv cea profesională, determinând recrutarea de personal calificat, conștient de direcția de dezvoltare profesională și mai pregătit pentru piața muncii
 • acoperirea temporară a deficitului de personal în activitățile specifice ale organismelor private-gazdă
 • armonizarea cerințelor educaționale ale stagiului de practică cu realitatea economică din cadrul organizațiilor, prin încheierea unor parteneriate și intermedierea cu ajutorul experților stagii de practică a comunicării dintre cele două entități: unitatea de învățământ din domeniul turismului și alimentației și compania partener de practică

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1Creșterea capacității de integrare pe piața muncii pentru cei 185 de elevi prin implicarea într-un program de consiliere și orientare profesională, respectiv într-un program de sensibilizare și informare privind nediscriminarea de șanse pe piața muncii pentru o perioadă de 21 de luni.

Programul de consiliere profesională va constitui o tehnică care va susține abordarea individualizată a beneficiarilor grupului țintă și va stabili activarea acestora. Programul de orientare și consiliere profesională va avea în vedere abordarea eficientă a situațiilor dificile precum: neidentificarea unui parcurs profesional ca urmare a necunoașterii propriilor competențe/abilități; scepticismul privind reușita; pasivitatea în raport cu propriul viitor profesional etc. Activitatea de orientare și consiliere profesională constituie un ansamblu de servicii acordate persoanelor selectate din grupul țintă care au ca scop: 

 1. furnizarea de informații privind piața muncii și evolutia ocupatiilor;
 2. evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea orientării profesionale;
 3. dezvoltarea abilității și încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de munca, în vederea luării de către acesta a deciziei privind propria carieră;
 4. instruirea în metode și tehnici de căutare a unui loc de muncă. 

În ceea ce privește sesiunile de sensibilizare – informare asupra principiului nediscriminării și a principiului egalității de șanse, se urmăreste o integrare cât mai completa a viitorilor absolvenți pe piața muncii. În ceea ce privește persoanele predispuse la discriminare, sensibilizarea elevilor în calitate de viitori angajați are rolul de a dezvolta un comportament adecvat pe piața muncii în raport cu aceștia.

OS 2 – Facilitarea tranziției de la educație la piața muncii prin implicarea elevilor într-un program dezvoltat pe o perioadă de 23 luni.

Atingerea prezentului obiectiv se va materializa prin realizarea a 185 de stagii de practică destinate celor 185 de elevi din învățământul secundar superior și terțiar non-universitar, domeniul turism și alimentație. Realizarea acestui obiectiv va contribui la dezvoltarea aptitudinilor de muncă a elevilor cu scopul creșterii șanselor de ocupare în domeniul educațional parcurs și a integrării cu succes a acestora pe piața muncii. Astfel, procesul de tranziție de la școala la viața activă și profesională va fi facilitat tocmai prin trecerea de la pregătirea exclusiv teoretică oferită în sistemul de învățământ la dobândirea de competențe practice prin învățarea la locul de muncă în domeniul turismului și alimentației. Experiența obținută în cadrul stagiilor va determina creșterea gradului de adaptabilitate la condițiile unui loc de muncă. Realizarea acestui obiectiv va sprijini obținerea rezultatului imediat – 185 de stagii organizate.

Justificare

Principalele probleme care justifică intervențiile propuse în prezentul proiect sunt:

 • Nevoia de forță de muncă calificată în domeniul turism și alimentație 
 • Nevoia de corelare a competențelor dobândite în timpul școlii cu cerințele pieței muncii
 • Nevoia de consiliere și orientare în carieră a tinerilor
 • Nivelul scăzut al ocupării în rândul tinerilor din regiunea Nord-Vest
 • Gradul ridicat de discriminare în România și lipsa educației în promovarea nediscriminării – tinerii discriminați din motive de vârstă, gen, etnie, cetățenie, orientare sexuală

Grupul țintă

Grupul țintă al proiectului va fi selectat din rândul elevilor cu domiciliul în regiunea de dezvoltare Nord-Vest care urmează cursurile unei unități de învățământ cu profil de turism și alimentație. Pentru selecția grupului țintă și respectarea indicatorilor programului, solicitantul va iniția demersurile de încheiere a contractelor de colaborare cu aceste instituții de învățământ secundar superior și terțiar non-universitar în vederea încheierii convențiilor de practică ulterior.
Grupul țintă este reprezentat de persoane (elevi) care beneficiază de sprijin pentru participarea la programe de educație – 185 de elevi dintre care persoane de etnie romă – 19 elevi.
 
Așadar, din rândul persoanelor care pot face parte din Grupul Țintă se vor identifica următoarele: 200 de elevi din unitățile de învățământ cu profil turism și alimentație din regiunea Nord-Vest dintre care se vor selecta 185 de elevi. De asemenea, înainte de identificare și recrutare, grupul țintă (potențial) va fi informat asupra activităților și a beneficiarilor proiectului în cadrul activității de organizare a unei conferințe de demarare a proiectului, prezentă online pe site-ul nostru. 
 
Pentru a se asigura de respectarea condițiilor minime obligatorii impuse de prezentul ghid și de programul de finanțare, solicitantul va identifica, atrage și ulterior selecta grupul țintă, ținând cont de măsurile obligatorii de transparență și vizibilitate, eligibilitate, selecție, nediscriminare etc. Solicitantul se va asigura prin mijloace transparente și eficiente de comunicare de faptul că potențialii beneficiari vor fi informați de activitățile ce vor fi derulate în cadrul proiectului, ca urmare a campaniei de publicitate și de informare, care va urmări popularizarea proiectului în rândul categoriilor de persoane care ar putea îndeplini condițiile de apartenență la grupul țintă. 

Potențialii beneficiari vor fi informați în mod transparent și accesibil în privința documentației ce trebuie depusă în scopul selectării acestora în grupul țintă.