Guide on best practices for transnational cooperation for rural youth engagement

Scopul acestui ghid interactiv: este de a le oferi tinerilor informații importante despre democrație, implicarea tinerilor în comunitate, exemple de bune practici, exemple de activități care pot fi implementate și situația actuală a participării tinerilor în unele zone din România, Finlanda și Lituania. De asemenea, pe lângă informațiile teoretice, ghidul este menit să creeze o bază adecvată pentru învățarea prin activități și implicarea tinerilor, prin oferirea de exemple interactive și activități specifice, care vor facilita obținerea diferitelor competențe transversale: comunicare, dezbatere, gândire critică, evaluarea nevoilor, motivație etc. Bineînțeles, Ghidul este un instrument care se adresează în primul rând lucrătorilor de tineret, dar poate fi utilizat și de grupul țintă, deoarece este gratuit pentru a fi descărcat și accesibil tuturor.

Purpose of the guide: The aim of this interactive Guide, is to provide young people with important information regarding democracy, youth involvement in the community, examples of best practices, examples of different activities to be implemented and the actual situation of the participation of the young people in some areas of Romania, Finland and Lithuania. Also, besides the theoretical information, the Guide is meant to create a proper basis for activity learning and youth involvement, by providing interactive examples and targeted activities, that will facilitate the achievement of different soft skills: communication, debate, critical thinking, needs assessment, motivation, etc. Of course, the Guide is a tool that is firstly addressed to the youth workers, but it can be used by the target group as well, as it is free for download and accessible to everyone.

Methodology for organizing rural youth parliaments as tools for active engagement of young people in disadvantaged communities

Scopul metodologiei: Furnizarea celor mai bune metode de organizare a parlamentelor de tineret din mediul rural, luând în considerare aspectele logistice, selecția participanților, motivarea participanților. În acest scop, patru instituții, din patru țări europene diferite, vor lucra împreună pentru a crea o metodologie inovatoare de organizare a parlamentelor de tineret rural. Într-adevăr, parlamentele de tineret pot fi folosite ca instrumente pentru o implicare activă a tinerilor, în special în comunitățile defavorizate. Cu toate acestea, organizarea unor astfel de evenimente poate prezenta dificultăți pentru structurile mici, care nu dispun întotdeauna de mijloacele necesare. Prin urmare, rezultatele acestui proiect au ca scop furnizarea de informații, precum și de bune practici pentru actorii interesați în organizarea parlamentelor de tineret.

Purpose of the methodology: To deliver the best methods for organizing rural youth Parliaments taking into consideration logistical aspects, selection of participants, motivation of participants. For this, four institutions, from four different European countries, will work together to create an innovative methodology for organizing rural youth parliament. Indeed, youth parliaments can be used as tools for an active engagement of young people, especially in disadvantaged communities. Nevertheless, organizing such events can present difficulties for small structures which do not always have the necessary means. The results of this project therefore aim to provide information as well as good practices to actors interested in the organization of youth parliaments.

Online guide with instruments for involving young people in the social life of the community

Despre ghidul online: Această resursă cuprinzătoare oferă instrumente și informații esențiale pentru a împuternici implicarea tinerilor, promovând o comunitate vibrantă și incluzivă. Explorați strategii pentru a depăși provocările, a crea spații prietenoase pentru tineri și a utiliza platformele online pentru o implicare eficientă. Haideți să lucrăm împreună pentru a construi o comunitate în care vocile și contribuțiile tinerilor să se dezvolte, modelând un viitor mai luminos pentru toți. Pregătiți-vă să porniți într-o călătorie de colaborare, inovare și impact social!

About the Online Guide: This comprehensive resource provides essential tools and insights to empower youth involvement, fostering a vibrant and inclusive community. Explore strategies to overcome challenges, create youth-friendly spaces, and utilize online platforms for effective engagement. Let’s work together to build a community where the voices and contributions of young individuals thrive, shaping a brighter future for all. Get ready to embark on a journey of collaboration, innovation, and social impact!

Online tutorial for youth workers to learn about how to work with rural youth, methods and best practices

Despre tutorialul online: În acest ghid cuprinzător, vom pătrunde în nuanțele comunităților rurale, explorând provocările și oportunitățile unice pe care acestea le prezintă și oferindu-vă metode eficiente și cele mai bune practici adaptate la mediul rural. De la înțelegerea țesutului cultural până la navigarea factorilor socio-economici care au impact asupra tinerilor din mediul rural, vom oferi informații și strategii pentru a promova conexiuni semnificative și a împuternici tinerii din aceste comunități. Prin intermediul modulelor interactive, al scenariilor din viața reală și al exercițiilor de reflecție, veți dobândi abilități practice pentru a crea încredere, a vă implica cu resursele locale și a adapta programe care să rezoneze cu tinerii din mediul rural.

About the online tutorial: In this comprehensive guide, we’ll delve into the nuances of rural communities, exploring unique challenges and opportunities they present, and equipping you with effective methods and best practices tailored to rural settings. From understanding the cultural fabric to navigating socioeconomic factors impacting rural youth, we’ll provide insights and strategies to foster meaningful connections and empower the youth in these communities. Through interactive modules, real-life scenarios, and reflection exercises, you’ll gain practical skills to build trust, engage with local resources, and tailor programs that resonate with rural youth.

Newslettere

Methodology for selecting participant within the project

Prezenta Metodologie este realizată în cadrul proiectului ”Rural Youth Parliament – tool for youth involvement in local communities” și are ca scop stabilirea regulilor de selectare a participanților la activitățile din cadrul proiectului. Partenerii doresc să crească calitatea și relevanța activităților și proiectelor lor, în special a celor care se adresează tinerilor cu mai puține oportunități, precum și să creeze noi parteneriate de legături și să crească capacitatea acestora de a coopera cu partenerii transnaționali pentru a avea permanent acces la noi idei, opinii, instrumente și inovații digitale care le pot face mai eficiente în răspândirea misiunilor și obiectivelor organizaționale la nivel local, regional, precum și la nivel internațional.

This Methodology is developed within the project “Rural Youth Parliament – tool for youth involvement in local communities” and aims to establish the rules for the selection of participants in the project activities. The partners want to increase the quality and relevance of their activities and projects, especially those targeting young people with fewer opportunities, as well as to create new partnerships of links and increase their capacity to cooperate with transnational partners in order to have permanent access to new ideas, opinions, tools and digital innovations that can make them more effective in spreading their organisational missions and objectives at local, regional as well as international level.