Obiectivul principal al proiectului

Obiectivul principal al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățile marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori din teritoriul acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală a GAL Napoca Porolissum prin furnizarea de servicii sociale pentru un grup țintă  de 250 de persoane în cadrul a două centre sociale: 

 • Centrul de Incluziune Socială administrat de GAL Napoca Porolissum
 • Centrul Social Multifuncțional Săcuieu administrat de Primăria Săcuieu
Obiectivele specifice ale proiectului
 1. Reducerea excluziunii sociale în comunitățile marginalizate aferente Strategiei de Dezvoltare Locală prin furnizarea de servicii integrate pentru 250 de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială pe o perioadă de 31 de luni
 2. Creșterea accesului și participării la educație în rândul comunităților marginalizate prin furnizarea de servicii educaționale, de socializare și recreative pentru 40 de elevi din grupul țintă
 3. Reducerea numărului de persoane aflate în pericol de sărăcie prin derularea de măsuri de ocupare pentru 125 de persoane, prin susținerea antreprenoriatului prin furnizarea de servicii de consilere și consultanță antreprenorială și oferirea a 8 micro-granturi pentru înființarea de întreprinderi
 4. Furnizarea de servicii de informare și orientare pe piața muncii, sprijin pentru găsirea unui loc de muncă
 5. Combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului prin derularea unei campanii de informare și conștientizare pe o durată de 25 de luni

Incluziunea socială și combaterea oricărei forme de discriminare sunt sprijinite în mod direct prin activitățile de furnizare de servicii sociale integrate, sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație, informare și conștientizare pentru combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului, activități de implicare civică.

Combaterea sărăciei este susținută în mod direct prin informare, consiliere și mediere pe piața muncii, furnizarea cursului de formare antreprenor în economia socială, consilere și consultanță antreprenorială, sprijin pentru elaborarea unui plan de afaceri, oferirea a 8 microgranturi, sprijin pentru reglementarea situației locative.

Activități

Vom derula activități precum organizarea a 2 evenimente pentru a marca Ziua Mondială pentru diversitate culturală, dialog și dezvoltare (activități culturale și sportive), derularea unei campanii de promovarea a acestor principii în mediul online, organizarea a două tabere cu scopul creșterii integrării sociale pentru 20 de copii supradotați din familii defavorizate social, 4 workshopuri locale cu scop de informare și combatere a discriminării copiilor supradotați din familii defavorizate social, 4 workshopuri locale cu scop de informare și combatere a discriminării, susținerea creării și dezvoltării de parteneriate între GAL-urile furnizoare de servicii sociale în scopul creșterii calității acestora, 4 workshopuri care vor urmări creșterea implicării în viața civică pentru 15 tineri din grupul țintă, precum și susținerea unor inițiative comunitare ale acestor tineri pentru intervenția în scopul ameliorării unor nevoi de la nivelul comunității. 

Obiectivele ale POCU

Proiectul contribuie la atingerea a trei obiective ale Programului Operațional Capital Uman (POCU): 

Obiectiv general: Dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale

Obiectiv tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare

Obiectiv specific 5.2.: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială din comunitățila marginalizate din zona rurală și orașe cu o populație de până la 20.000 de locuitori prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC (Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității)

Vom furniza servicii ca: pachete sociale pentru creșterea accesului și participării la educație, dezvoltarea abilităților profesionale și a serviciilor sociale, susținerea antreprenoriatului, oferirea a 8 microgranturi, informarea și conștientizarea comunității pentru combaterea discriminării, sprijin pentru reglementarea situației locative, servicii de educație pentru sănătate și adoptarea unui stil de viață sănătos.

Descrierea și valorificarea rezultatelor

Proiectul propune o serie de activități care vor continua după implementarea proiectului. Acestea vor asigura continuarea, valorificarea și abordarea integrată a rezultatelor.

Proiectul va genera alte efecte de valoare adăugată prin diminuarea discriminării, promovarea importanței multiculturalismului și creșterea calității serviciilor la nivel național ca urmare a creării și consolidării de parteneriate între cel puțin 10 GAL-uri de la nivel național și a realizării schimbului de bune practici între acestea.

Rezultatele imediate 

 • o campanie de informare și conștientizare pentru combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului
 • 2 tabere pentru combaterea discriminării 
 • 4 workshopuri locale de informare și conștientizare cu privire la discriminarea copiilor supradotați din familii defavorizate social
 • un schimb de bune practici între GAL-urile de la nivel național
 • 4 workshopuri pentru promovarea implicării tinerilor în comunitate 

PARTENERII PROIECTULUI

POCU/827/5/2/139970