Contract de finanțare nr. 2023 ID KA220-YOU-A6057938

Proiect: YOU PRO CLIMA

Obiective generale și specifice

YOU PRO CLIMA este alimentat de impactul semnificativ al schimbărilor climatice, în special asupra tinerilor care trăiesc în zonele periferice urbane și rurale. Aceste regiuni se confruntă adesea cu provocări economice și sociale, ceea ce duce la scepticism față de politicile climatice la nivel național. În ciuda acestui fapt, ei manifestă un interes deosebit în abordarea problemelor locale de mediu cu impact imediat asupra vieții lor. Tinerii din întreaga lume sunt îngrijorați de viitorul mediului înconjurător și se confruntă adesea cu “eco-anxietate”. În timp ce tot mai mulți tineri devin activiști în domeniul climei, organizațiile se străduiesc să îi implice în mod activ, mai ales în era post-Covid 19. Studiile subliniază disparitatea nivelurilor de conștientizare și de activism între zonele urbane și cele rurale, regiunile periferice confruntându-se cu dezavantaje socio-economice.

Obiectivul principal al proiectului este de a implica comunitățile locale, cu un accent deosebit pe responsabilizarea tinerilor din aceste zone. Acesta urmărește să le aprofundeze înțelegerea interconexiunii dintre problemele de mediu locale și globale. Prin încurajarea responsabilizării tinerilor și a comunităților, YOU PRO CLIMA urmărește să îmbunătățească calitatea vieții și să atenueze sentimentele de deznădejde. Prin inițiative pilot în diverse regiuni periferice, proiectul încearcă să catalizeze eforturi similare și să încurajeze acțiuni eficiente în domeniul climei la nivel local, național și internațional.

Grupurile țintă

Principalele grupuri țintă ale proiectului sunt:

 • Tineri cu vârste cuprinse între 18 și 25 de ani
 • Liderii de tineret din țările partenere
 • Membrii personalului organizațiilor partenere
 • Membrii personalului partenerilor asociați


Proiectul se adresează, de asemenea, și altor grupuri țintă, printre care:

 • Membrii comunității și părțile interesate
 • Organizații care lucrează în domeniul tineretului, al abordărilor participative și al problemelor de mediu
 • Responsabili politici locali și europeni

Metodologie

Metodologia YOU PRO CLIMA se axează pe dezvoltarea de instrumente digitale de învățare și pe implementarea unui program de învățare axat pe implicarea comunității în acțiuni de mediu. Programul de învățare vizează trei domenii-cheie: facilitarea acțiunilor participative, tehnici de sensibilizare și promovarea acțiunilor de advocacy. Prin intermediul evenimentelor de mobilitate mixtă și al laboratoarelor comunitare și politice, participanții vor aplica aceste metodologii în zonele periferice urbane și rurale din țările partenere. Această abordare practică urmărește să le ofere participanților abilitățile și conștientizarea necesare pentru a produce schimbări pozitive în comunitățile lor. 

Viziune

YOU PRO CLIMA are în vedere un viitor în care tinerii din zonele periferice sunt împuterniciți să conducă lupta împotriva schimbărilor climatice. Prin stimularea implicării tinerilor și conectarea comunităților, proiectul își propune să treacă de la o conștientizare pasivă la o implicare activă în acțiuni de mediu. Viziunea noastră este de a cultiva o generație de cetățeni conștienți de mediul înconjurător, care sunt dotați cu cunoștințe, abilități și încredere pentru a conduce schimbări semnificative în comunitățile lor locale și globale.

Inovare

YOU PRO CLIMA este un proiect inovator prin abordarea sa practică de implicare a tinerilor din zonele periferice în lupta împotriva schimbărilor climatice. Prin faptul că se adresează în mod special tinerilor defavorizați și le oferă un program de învățare personalizat privind implicarea comunității în acțiuni de mediu, proiectul abordează o lacună critică în inițiativele existente. În plus, dezvoltarea unui set de instrumente digitale cuprinzătoare sporește accesibilitatea și caracterul practic, dând tinerilor posibilitatea de a participa activ la procesele de guvernare la toate nivelurile. Din punct de vedere metodologic, accentul pus de proiect pe inițiativele bazate pe loc și pe metodologiile participative asigură implicarea directă a tinerilor ca agenți competenți ai schimbării de la început până la sfârșit, făcând din participarea semnificativă a tinerilor un principiu central al inovației sale.

General and specific objectives

YOU PRO CLIMA is fueled by the significant impact of climate change, especially on young people living in urban and rural peripheral areas. These regions often grapple with economic and social challenges, leading to skepticism toward national-level climate policies. Despite this, they exhibit a keen interest in addressing local environmental issues with immediate impacts on their lives. Youth worldwide harbor concerns about the future environment, often experiencing “eco-anxiety.” While more young people are becoming climate activists, organizations struggle to actively engage them, especially in the post-Covid-19 era. Studies underscore the disparity in awareness and activism levels between urban and rural areas, with peripheral regions facing socio-economic disadvantages.

The project’s core objective is to engage local communities, with a particular emphasis on empowering young individuals in these areas. It seeks to deepen their understanding of the interconnectedness between local and global environmental issues. By fostering empowerment among youth and communities, YOU PRO CLIMA aims to enhance quality of life and mitigate feelings of hopelessness. Through piloting initiatives across various peripheral regions, the project endeavors to catalyze similar efforts and foster effective climate action at local, national, and international levels.

Target groups

The main target groups of the project are:

 • Young people aged 18-25
 • Youth leaders from partner countries
 • Staff members of partner organizations
 • Staff members of associated partners

The project also addresses other target groups including:

 • Community members and stakeholders
 • Organizations working on youth, participatory approaches, and environmental issues
 • Local and European policymakers

Methodology

YOU PRO CLIMA’s methodology centers on developing digital learning tools and implementing a learning program focused on community engagement for environmental action. The learning program targets three key areas: participatory action facilitation, awareness-raising techniques, and advocacy promotion. Through blended mobility events and community and policy labs, participants will apply these methodologies in urban and rural peripheral areas across partner countries. This hands-on approach aims to empower participants with the skills and awareness necessary to effect positive change in their communities.  

Vision

YOU PRO CLIMA envisions a future where young people in peripheral areas are empowered to lead the charge against climate change. By fostering youth engagement and connecting communities, the project aims to shift from passive awareness to active involvement in environmental action. Our vision is to cultivate a generation of environmentally-conscious citizens who are equipped with the knowledge, skills, and confidence to drive meaningful change in their local and global communities.   

Innovation

YOU PRO CLIMA is groundbreaking for its practical approach to engaging youth in peripheral areas in the fight against climate change. By specifically targeting disadvantaged youth and providing them with a tailored learning program on community engagement for environmental actions, the project addresses a critical gap in existing initiatives. Moreover, the development of a comprehensive digital toolkit enhances accessibility and practicality, empowering youth to actively participate in governance processes at all levels. Methodologically, the project’s focus on place-based initiatives and participatory methodologies ensures that youth are directly involved as competent agents of change from start to finish, making meaningful youth participation a central tenet of its innovation.

NEWSLETTERUL PROIECTULUI

YOU PRO CLIMA: Newletter iunie 2024

Vezi aici Newsletterul proiectului YOU PRO CLIMA publicat în luna iunie 2024

PARTENERII PROIECTULUI

Disclaimer

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

The content of this material is the sole responsibility of the authors, and the National Agency and the European Commission are not responsible for the way in which the content of the information will be used.