PRoiect The Green step

Context și obiectiv principal

Proiectul vine ca răspuns la problemele de mediu apărute în ultima vreme pe plan global, datorită schimbărilor climatice cu care se confruntă comunitățile și omul, pe plan individual. Unele dintre cauze fiind încălzirea globală, topirea ghețarilor, seceta etc., dar și tranziția spre o economie verde, sănătoasă și nepoluantă. Datorită faptului că aceste probleme esențiale existenței umane, nu sunt suficient abordate în școli, universități nu sunt specialiști (formatori) în acest domeniu, prin acest proiect ne propunem să creăm o metodologie care ar putea funcționa fie ca maeterial de curs independent, fie ca o anexă la un suport de curs existent căruia îi lipsește elementul educației pentru durabilitate.

Subiectele abordate astfel, ar putea fi: modul de apariție al problemelor de mediu, modalități de prevenție și stopare a acestora, dar și cum se pot dezvolta abilități necesare tranziției spre o economie mai verde, spre schimbarea modului de gândire al participanților, scopul fiind de dezvoltare a abilităților necesare pentru obținerea unui loc de muncă verde, stimularea învățării și promovarea nucleului de competențe în domeniu, dar și motivarea adoptării unui stil de viață sustenabil.

Prin această metodologie, care va conține metode și instrumente inovative, se va încerca să se descopere capacitățile formatorilor de adulți, a adulților elevi, mai ales a celor migranți și, indirect, a comunităților și actorilor locali despre problemele de mediu și a problemelor rezultate în urma schimbărilor climatice cu care societatea noastră se confruntă.

Acest proiect urmează să răspundă nevoilor identificate în teritoriile partenere la nivelul educației adulților de dezvoltare a cunoștințelor, a abilităților, valorilor și comportamentelor necesare pentru a aborda probleme precum schimbările climatice, atât în predare, cât și în învățare, informații necesare pentru a educa cetățenii să fie mult mai responsabili de propriul viitor, un mediu economic, dar și de viață, sustenabile fiind imperative, precum și implicarea civică a întregii comunități în ceea ce privește sustenabilitatea și conștientizarea acțiunii climatice în educația adulților care se angajează în afaceri.

Prin urmare, liderii comunitari, instituțiile publice și organizațiile non-profit din fiecare teritoriu, inclusiv teritoriul GAL-ului Napoca Porolissum, vor fi pregătite pentru a sprijini acțiunile locale în domeniul educației adulților care vor lua în considerare și componenta de durabilitate a mediului și a schimbărilor climatice, elemente esențiale pentru un viitor verde.

Context and Purpose 

This project addresses the actual context of environmental problems that have appeared lately across the globe, due to the climate changes that each of us is facing, one of the causes being global warming, melting glaciers, drought, etc., as well as the transition to a green, healthy, clean economy. Due to the fact that these issues, essential to human existence are not sufficiently addressed in schools, universities, there are no specialists (trainers) in this field, through this project, we aim to create a methodology, which could function either as an independent course material or as an annex to an existing course support that lacks the element of education for sustainability.

Therefore, the approached subjects could be: how environmental problems appear, ways of preventing and stopping them, but also how to develop skills necessary for the transition to a greener economy, towards changing the way of thinking of the participants, the purpose being to develop the skills necessary to obtain a green job, stimulating learning and promoting the core of competences in the field, but also motivating the adoption of a sustainable lifestyle, will be approached.

Through this methodology, which will contain innovative methods and tools, it will be tried to discover the capacities of adult trainers, adult students, especially migrant ones and, indirectly, of communities and local actors, about the environmental problems and problems resulting from climate change that our society faces.

This project will respond to the needs identified in the partner territories at the level of adult education for the development of the knowledge, skills, values and behaviors necessary to address issues such as climate change, both in teaching and in learning, information necessary to educate citizens to be more responsible for their own future, an economic environment, but also for life,  sustainability being imperative, as well as the civic involvement of the whole community in terms of sustainability and awareness of climate action in adult education that engages in business. Therefore, community leaders, public institutions and non-profit organizations in each territory, including the territory of the LAG Napoca Porolissum, will be prepared to support local actions in the field of adult education that will also take into account the environmental sustainability and climate change component, essential elements for a greener future.

PARTENERII PROIECTULUI

Disclaimer

,,Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei”. 

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the National Agency and Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein”.