Proiect COM:
Circular Organic Management

Descrierea proiectului

Deșeurile organice (din care 50 % sunt deșeuri alimentare), contribuie în mod semnificativ la problemele de mediu, cum ar fi poluarea, depozitarea deșeurilor și schimbările climatice. Fiecare cetățean al UE creează aproximativ 113 kg de deșeuri alimentare pe an și aproximativ 222 kg de deșeuri organice (Zero Waste Europe, 2020). În plus, numai în UE, aproximativ 88 de milioane de tone de alimente sunt irosite anual (CE, 2021). La nivel global, risipa de alimente reprezintă aproximativ 8% din totalul emisiilor antropice de gaze cu efect de seră (UNEP, 2021). 

Motivația noastră pentru acest proiect este crearea continuă a acestei cantități uriașe de deșeuri – care contribuie la schimbările climatice – care credem că pot fi abordate prin schimbarea comportamentului de către cetățeni (prin educație) acasă, la școală și în viața de zi cu zi. Proiectul este motivat nu numai de date, ci și de înțelegerea faptului că acest sector uriaș de daune aduse mediului poate fi redus de către public. Suntem informați de aceste statistici, iar proiectul este modelat de faptul că, prin educație, aceste cifre nu numai că pot fi reduse foarte mult, ci și pot începe o conversație mai largă despre problemele ecologice și acțiunile cetățenilor. 

Motivația noastră este susținută în continuare de fezabilitatea ideii propuse de noi. Această problemă amplă poate fi abordată în mod eficient prin capacitarea cetățenilor cu o educație de gândire critică, mai degrabă decât prin investirea unui capital mare în crearea de noi tehnologii sau sisteme. Prin sprijinirea educatorilor pentru a lucra cu elevii în probleme legate de risipa de alimente, proiectul va crea un impact de anvergură: adică educatorii, părinții și elevii nu sunt “beneficiarii finali” ai unei contribuții de informații, ci, mai degrabă, ei sunt împuterniciți cu abilități și cunoștințe să pună în aplicare schimbări și, de asemenea, să fie reproducători ai schimbării în comunitățile lor zilnic. Raportul creat din datele generate prin cercetare, va sta la baza unui document de recomandare a politicilor care va sprijini autoritățile locale și naționale să aducă modificări atât sistemelor de învățământ, cât și gestionării deșeurilor organice.

Obiective

Obiectivele pe termen lung ale proiectului sunt:

a) de a aduce schimbări comportamentale în direcția deșeurilor, prin sprijinirea unei tranziții în mentalitatea și percepția publică consacrate care există în jurul risipei alimentare și a deșeurilor organice în general, către schimbarea comportamentului pe termen lung și progresul către o economie circulară 

b) dotarea cetățenilor cu abilitățile și entuziasmul de a se organiza pentru schimbările locale de mediu în comunitățile lor. Pentru a realiza aceste obiective, proiectul își propune să crească gradul de conștientizare prin educație prin colaborarea cu educatorii, părinții și copiii de școală, precum și cu autoritățile locale și organizațiile locale ale societății civile (OSC), într-o manieră care necesită gândire critică, soluționarea problemelor, colectivitate și corelarea faptelor și teoriei cu cetățenia activă și schimbarea comportamentului.

Rezultate

Rezultatele pe care proiectul intenționează să le producă sunt:

1. Resurse privind starea actuală a deșeurilor organice în UE și abordările educației de mediu în UE.
2. Materiale educaționale, formare și sprijin pentru cadrele didactice care lucrează în domeniul educației de mediu
3. Modalități distractive și interactive de implicare a tinerilor în probleme de mediu, colectând în același timp date utile
4. Un mijloc de comunicare între persoanele interesate de combaterea schimbărilor climatice și de schimbul de idei
5. Materiale și suport pentru organizarea comunității si advocacy
6. Recomandări de politici privind aspectele de mediu și educaționale.

Aceste obiective sunt legate de prioritățile prin care produc materiale, metode de sprijinire a educatorilor în abordarea problemelor legate de schimbările climatice și protecția mediului, prin consolidarea competențelor-cheie care vor permite elevilor și părinților să devină cetățeni mai activi, comunicatori mai încrezători și mai competenți ai problemelor și mai capabili să se implice în lupta împotriva schimbărilor climatice într-un mod eficient.

Rezultate 

 1. Crearea unui curriculum inovator, practic și digital, precum și materiale necesare pentru instruirea „dezvoltatorilor de politici comunitare”
 2. Creșterea capacității organizațiilor partenere de a gestiona abordarea digitală a sistemului educațional prin dezvoltarea unei platforme de e-learning, respectiv prin utilizarea instrumentelor digitale
 3. Creșterea potențialului de angajare și a abilităților practice a 60 de cursanți
 4. Creșterea gradului de conștientizare a comunităților locale cu privire la oportunitățile rezultate din tranziția spre o Europă verde, sustenabilă și digitală, inclusiv cu privire la importanța rolului de „Dezvoltator al politicilor comunitare” în zona rurală

Activități

The proposed activities are designed to lead to the successful achievement of the results which will feed into the objectives.

 • Partners’ meeting: Meeting to plan research and educational materials, and select the External Educators’ Evaluation Committee, the teachers for the pilot and the teachers for the training workshop.
 • Research and data analysis report: Each project partner will undertake research on a) organic waste management and citizen behaviour and b) environmental education. These sets of data will be compiled into a report. This will provide a clear picture of the needs of the whole project and will inform the materials’ creation (WP2), the toolkit (WP4) and policy recommendations (WP4).
 • Production of educational materials: This activity involves the writing of the materials by project partners, assessment of the materials by an External Educators’ Evaluation Committee who will provide feedback, recommendations and a report on the materials, and piloting of the materials by teachers. Feedback from the committee and the teachers will improve and help the project team to finalize the materials for use.
 • Translation of the educational packages from English into 6 languages.
 • Online Training workshop & Piloting: 48 educators (total) from all of the countries will be invited to attend an online Training of Teacher Trainers’ Workshop. These educators will be trained how to utilize the new methodologies and materials and also how to hold multiplier events of their own to train others. The workshop will be recorded (with the permission of all participants) and made available on the platform.
 • Outreach and communication events with educators: Each country will hold 4 outreach and informational meetings , with educators, relevant CSOs and relevant local authorities to raise awareness of the materials, the need for their use and how to use them.

Project description

Organic waste, (50% of which is food waste), is a major contributor to environmental problems, such as pollution, landfilling and climate change. Each EU citizen creates approx. 113kg of food waste per year and approx. 222 kg of organic waste (Zero Waste Europe, 2020). In addition, in the EU alone, around 88 million tonnes of food are wasted annually (EC, 2021). On a global scale, food waste accounts for approximately 8% of the total anthropogenic greenhouse gas emissions (UNEP, 2021). 

Our motivation for this project is the continual creation of this huge amount of waste – contributing to climate change-which we believe can be addressed through behavior change by citizens (via education) at home, in school and in every day life. The project is motivated not only by the data, but by the understanding that this huge sector of environmental damage can be reduced by the public. We are informed by these statistics and the project is shaped by the fact that through education, these figures can not only be greatly reduced, but also start a wider conversation about ecological issues and citizen action. 

Our motivation is further supported by the feasibility of our proposed idea. This large problem can be effectively addressed by empowering citizens with critical thinking education, rather than investing a lot of capital in creating new technology or systems. Through supporting educators to work with learners on issues of food waste, the project will create a far-reaching impact: that is, educators, parents and pupils are not the ‘end beneficiaries’ of an input of information, rather, they are empowered with skills and knowledge to implement changes and also be replicators of change in their communities on a daily basis. The report created out of the data generated through the research, will form the basis of a policy recommendations paper which will support local and national authorities to make changes to both education systems and organic waste management.

Objectives

The long-term objectives of the project are:

a) to bring about behavioural change towards waste, by supporting a transition in the established mentality and public perception that exists around food waste and organic waste in general, towards long term behaviour change and progress towards a circular economy 

b) to equip citizens with the skills and enthusiasm to organise for local environmental change in their communities. In order to achieve these, the project aims to raise awareness through education by working with educators, parents and school children as well as local authorities and local Civil Society Organisations (CSOs), in a manner that necessitates critical thinking, problem solving, collectivity and linking facts and theory to active citizenship and behaviour change.

Results

The results that the project intends to produce are:

1. Resources on the current state of organic waste in the EU and the approaches to environmental education in the EU.
2. Educational materials, training and support for teachers working on environmental education
3. Fun and interactive ways to engage young people in environmental issues while also collecting useful data
4. A means for communication among people interested in fighting climate change and sharing ideas
5. Materials and support for community organizing and advocacy
6. Policy recommendations on environmental and educational issues.

These objectives are linked to the priorities in that they produce materials, methods to support educators in tackling issues of climate change and protection of the environment, through building up key competences which will allow students and parents to become more active citizens, more confident and competent communicators of issues and more capable of engaging in the fight against climate change in an effective manner.

 

Results

 1. Creating an innovative, practical and digital curriculum, as well as materials needed to train “community policy developers”
 2. Increasing the capacity of partner organizations to manage the digital approach of the education system by developing an e-learning platform, respectively by using digital tools
 3. Increasing the employment potential and practical skills of 60 learners
 4. Raising awareness among local communities about the opportunities arising from the transition to a green, sustainable and digital Europe, including the importance of the role of ‘Developer of Community Policies’ in rural area

Activities

Activitățile propuse sunt concepute pentru a conduce la obținerea cu succes a rezultatelor care vor contribui la îndeplinirea obiectivelor.

 • Întâlnirea partenerilor: Întâlnire pentru planificarea materialelor de cercetare și educaționale și selectarea Comitetului de evaluare a educatorilor externi, a cadrelor didactice pentru pilot și a cadrelor didactice pentru atelierul de formare.
 • Raport de cercetare și analiză a datelor: Fiecare partener de proiect va efectua cercetări privind a) gestionarea deșeurilor organice și comportamentul cetățenilor și b) educația de mediu. Aceste seturi de date vor fi compilate într-un raport. Acest lucru va oferi o imagine clară a nevoilor întregului proiect și va contribui la crearea materialelor (WP2), la setul de instrumente (WP4) și la recomandările de politică (WP4).
 • Producerea de materiale educaționale: Această activitate implică scrierea materialelor de către partenerii de proiect, evaluarea materialelor de către un Comitet de evaluare a educatorilor externi care va oferi feedback, recomandări și un raport cu privire la materiale și pilotarea materialelor de către cadrele didactice. Feedback-ul din partea comisiei și a profesorilor va îmbunătăți și va ajuta echipa de proiect să finalizeze materialele pentru utilizare.
 • Traducerea pachetelor educaționale din limba engleză în 6 limbi.
 • Atelier de formare online și pilotare: 48 de educatori (în total) din toate țările vor fi invitați să participe la un atelier online de formare a formatorilor de profesori. Acești educatori vor fi instruiți cum să utilizeze noile metodologii și materiale și, de asemenea, cum să organizeze evenimente de multiplicare proprii pentru a-i instrui pe alții. Atelierul va fi înregistrat (cu permisiunea tuturor participanților) și pus la dispoziție pe platformă.
 • Evenimente de informare și comunicare cu educatorii: Fiecare țară va organiza 4 reuniuni de informare și informare, cu educatori, OSC-uri relevante și autorități locale relevante pentru a sensibiliza publicul cu privire la materiale, necesitatea utilizării acestora și modul de utilizare a acestora.

PARTENERII PROIECTULUI

Disclaimer

Conţinutul prezentului material reprezintă responsabilitatea exclusivă a autorilor, iar Agenţia Naţională şi Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care va fi folosit conţinutul informaţiei.

The content of this material is the sole responsibility of the authors, and the National Agency and the European Commission are not responsible for the way in which the content of the information will be used.