Strategia de Dezvoltare Locală
(V11) – 19.11.2020

Cuprins

Documente și noutăți

Introducere

Asociația GAL Napoca Porolissum este un parteneriat public privat care are ca scop principal dezvoltarea socioeconomică a teritoriului său (14 UAT din Vestul județului Cluj), utilizând principii LEADER pentru acest lucru.

Abordarea LEADER este importantă pentru teritoriul GAL deoarece creează premisele unei dezvoltări durabile, bazate pe nevoi/ oportunități concrete de la nivel local, cu soluții care să funcționeze în acest context. Din acest motiv, un parteneriat între actorii relevanți de la nivel local, care să prioritizeze în mod pertinent nevoile de dezvoltare, este cea mai bună soluție de dezvoltare, iar LEADER oferă tocmai acest tip de abordare prin planificare și implementare coerentă.

Teritoriul GAL Napoca Porolissum cuprinde 13 comune (Aghireșu, Beliș, Călățele, Căpușu Mare, Gilău, Izvoru Crișului, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Mărișel, Rîșca, Săcuieu și Sâncraiu) și 1 oraș (Huedin) situate în partea vestică a Județului Cluj, cu preponderență pe teritoriul munților Apuseni (Munții Gilău, Vlădeasa, Muntele Mare). Relieful este predominant montan, cu următoarele particularități: fond funciar care se pretează în majoritate silviculturii și creșterii animalelor; un potențial turistic ridicat, dat atât de aspectul peisagistic, cât și de elementele de patrimoniu natural (arii HNV, situri Natura 2000, un parc național, biodiversitate ridicată, plus alte obiective de patrimoniu natural), la care se adaugă și elemente de patrimoniu uman, fie ele materiale sau imateriale.

Capitolul I: Prezentarea teritoriului și a populației acoperite – analiza diagnostic

Teritoriul GAL Napoca Porolissum cuprinde 13 comune – Aghireșu, Beliș, Călățele, Căpușu Mare, Gilău, Izvoru Crișului, Măguri-Răcătău, Mănăstireni, Mărgău, Mărișel, Rîșca, Săcuieu, Sâncraiu și 1 oraș – Huedin. Teritoriul însumează 1.614,14 km2, 44.381 de locuitori și densitatea de 27,49 loc/km2. 12 din 14 UAT sunt declarate ca zone montane defavorizate[1].

În ceea ce privește amplasarea, GAL este situat în Regiunea N-V, în Vestul județului Cluj, cel mai apropiat municipiu fiind Cluj-Napoca (al 2-lea ca mărime în țară), comuna Gilău făcând parte din Zona Metropolitană Cluj. Teritoriul este ușor accesibil cu autoturismul, fiind traversat de: 1 autostradă (A3) în stare bună; 1 drum european (E60) în stare bună; 1 drum național (DN1R) în stare acceptabilă; 8 drumuri județene, din care 3 în stare acceptabilă, 3 în stare proastă și 2 neasfaltate; 20 de drumuri comunale. Teritoriul este greu accesibil cu trenul, fiind traversat de magistrala feroviară 300, care deservește comuna Aghireșu și orașul Huedin. Teritoriul este ușor accesibil cu avionul prin Aeroportul Internațional Avram Iancu situat la 16 km de teritoriul GAL (în Cluj-Napoca).

Capitolul II: Componența parteneriatului

Parteneriatul este compus din 49  entități, dintre care peste 69% reprezentanți ai sectorului privat și societate civilă.

În cadrul parteneriatului se remarcă prezența asociațiilor care au în obiectul de activitate acțiuni adresate minorităților locale (de ex. Asociația Culturală Ady Endre), cele orientate către tineri (Asociația Salvamont Salvaspeo), către persoane vulnerabile (Asociația Dumbrava Minunată), pentru protecția mediului (Asociația Ecologică Silvanus).

Parteneriatul cuprinde, de asemenea, multiple forme asociative care activează în domeniile relevante pentru teritoriu: asociațiile cu domeniu de activitate în turism și composesoratele.

Capitolul III: Analiza SWOT

Include o analiză complexă ce include următoarele secțiuni:

 • PUNCTE TARI (Strenghts)
 • PUNCTE SLABE (Weaknesses)
 • OPORTUNITĂȚI (Opportunities)
 • AMENINȚĂRI (Threats)

Capitolul IV: Obiective și priorități – cu track

[…] pentru teritoriul GAL Napoca Porolissum sunt considerate relevante 2 priorități de dezvoltare rurală, ierarhizate după nevoia lor din teritoriu (analizată în SWOT și analiza diagnostic):

 • Cea mai relevantă prioritate este „P6 Promovarea incluziunii sociale, a reducerii sărăciei și a dezvoltării economice în zonele rurale” deoarece: dorește să capitalizeze cel mai definitoriu punct forte al teritoriului, potențialul turistic; oferă sprijin pentru abordarea unora dintre punctele slabe ale teritoriului, respectiv lipsa unor servicii sociale în ceea ce privește grupurile vulnerabile și expuse riscului de excluziune, lipsa unor servicii de bază adaptate la nevoile actuale (sănătate, administrație); oferă sprijin pentru diversificarea activităților (investiții neagricole) și facilitează conectarea teritoriului la societatea informațională Astfel, pentru a aborda această prioritate a fost gândită câte o măsură pentru fiecare categorie de probleme – M6A1 Diversificare, menită să încurajeze inițiativa pe cont propriu în activități neagricole (îndeosebi agrement și meșteșugărit; M6B1 – Rural 21, menită să creeze o infrastructură și o serie de servicii de bază performante și adaptate contextului socioeconomic actual; M6B2 – Ruralul Atractiv, menită să valorifice potențialul turistic al teritoriului; M6B3 – Ruralul Sănătos, menit să crească nivelul de sănătate al populației locale, prin campanii de medicină preventivă și dotarea unor centre de urgențe; M6B4 Ruralul Incluziv, menită să combată sărăcia și excluziunea socială de pe teritoriul GAL. Fiecare măsură are o alocare financiară corespunzătoare magnitudinii sale.
 • Următoarea prioritate ca relevanță este „ Promovarea organizării lanțului alimentar, inclusiv procesarea și comercializarea produselor agricole, a bunăstării animalelor și a gestionării riscurilor în agricultură” deoarece scopul său este promovarea economiei locale prin încurajarea cooperării pe verticală și orizontală în cadrul lanțului valoric și încurajarea generării de valoarea adăugată produselor din teritoriu. Prioritatea este adresată prin 3 măsuri: M3A1 Cooperare, menită să faciliteze cooperarea pe orizontală și verticală a actorilor locali din diferite domenii de activitate, pentru crearea de produse și servicii superioare; M3A2 Integrare economică, menită să faciliteze generarea de plus-valoare a produselor din teritoriu; M3A3 Label Rural, menită să sprijine producătorii locali să adere la scheme de calitate, pentru a putea genera mai multă valoare adăugată produselor lor. Alocările financiare pentru fiecare dintre aceste măsuri sunt proporționale cu importanța lor în SDL.

Capitolul V (Fișele măsurilor)

FIȘA MĂSURII Cooperare – M3A1/3A – cu track

1. Descrierea generală a măsurii

Măsura 3A1 are ca principal scop dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul GAL Napoca Porolissum, prin încurajarea cooperării pe orizontală și verticală între actorii locali.

Cooperarea pentru organizarea lantului scurt si a pietelor locale poate fi incurajata si creata in diferite moduri:

 • Cooperarea in vederea procesarii in comun a produselor in lantul scurt/pietelor locale
 • Cooperarea in vederea depozitarii si ambalarii in comun a produselor in lantul scurt/piete locale
 • Cooperarea in vedrea organizarii vanzarii pe piata locala
 • Cooperarea in vederea promovarii legate de existenta lantului scurt de aprovizionare si infomarea clientilor.
 • Cooperarea in vederea aplicarii schemelor de calitate.
 • FIȘA MĂSURII Integrare economică – M3A2/3A

  Tipul măsurii:

  ☒ INVESTIȚII  

  1. Descrierea generală a măsurii

  Măsura 3A2 Integrare economică are ca principal scop dezvoltarea durabilă a economiei pe teritoriul GAL Napoca Porolissum, prin încurajarea cooperării pe orizontală și verticală între actorii locali.

 • FIȘA MĂSURII Diversificare – M6A1/3A – cu track

  Tipul măsurii:  

  ☒ SPRIJIN FORFETAR

  1. Descrierea generală a măsurii

  Măsura 6A1 Diversificare are ca principal scop dezvoltarea economiei rurale prin diversificarea activităților din cadrul teritoriului său, pentru a oferi surse alternative de venit locuitorilor și pentru a valorifica potențialul și oportunitățile teritoriului.

 • FIȘA MĂSURII Rural 21 – M6B1

  Tipul măsurii:
  ☒ INVESTIȚII
  X SERVICII 

  1. Descrierea generală a măsurii

  1.1. Scop și obiective:
  Măsura Rural 21 are ca scop îmbunătățirea nivelului de trai a locuitorilor de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum printr-un management urbanistic adecvat.

 • FIȘA MĂSURII Rural atractiv – M6B2/6B – cu track

  Tipul măsurii:
  ☒ INVESTIȚII

  1. Descrierea generală a măsurii

  Măsura Ruralul Atractiv are ca scop transformarea teritoriului GAL Napoca Porolissum într-o destinație atractivă pentru turiști.

 • FIȘA MĂSURII Rural sănătos M6B3

  Tipul măsurii:
  ☒ INVESTIȚII
  ☒ SERVICII 

  1. Descrierea generală a măsurii

  1.1. Scop și obiective:
  Măsura Ruralul Sănătos are ca scop creșterea nivelului de trai a locuitorilor de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum.

 • FIȘA MĂSURII Ruralul incluziv M6B4/6B

  Tipul măsurii:
  ☒ INVESTIȚII

  1. Descrierea generală a măsurii

  Măsura Ruralul Incluziv are ca scop combaterea excluziunii sociale de pe teritoriul GAL Napoca Porolissum.

 • FIȘA MĂSURII ITC Rural – M6C1/6C

  Tipul măsurii:
  ☒ INVESTIȚII
  X SERVICII 

  1. Descrierea generală a măsurii

  1.1. Scop și obiective:
  Măsura ITC Rural are ca scop sporirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) pe teritoriul GAL Napoca Porolissum

Capitolul VI: Descrierea complementarității și/sau contribuției la obiectivele altor strategii relevante (naționale, sectoriale, regionale, județene etc.)

Strategia de Dezvoltare Locală vine în întâmpinarea unor Priorități identificate ca fiind relevante pentru teritoriul GAL Napoca Porolissum, dar în același timp vine și ca un răspuns complementar pentru alte programe.

Prin măsurile sale, SDL este complementară Strategiei Naționale de Competitivitate 2014-2020, prin contribuția la țintele acesteia: „Reducerea suprafeței cultivate în regim de subzistență” și „Dublarea productivităţii muncii în agricultură în 2020 faţă de nivelul actual de 4.328 euro (VAB/UAM) (2010-2012)” prin încurajarea, prin M3A2 Integrare Economică și M3A3 Label Rural, a unei agriculturi performante cu plus-valoare generată în teritoriu.

Capitolul VII: Descrierea planului de acțiune

Cele 9 Măsuri se vor lansa în primele 6 semestre ale planului de acțiune, după următorul program: primele măsuri lansate sunt M6B4 Ruralul Incluziv și M6C1 ITC Rural. Acestea vor fi prioritare deoarece M6B4 propune măsuri de infrastructură socială, iar M61C este măsura dedicată infrastructurii broadband, astfel vor fi lansate în prima jumătate al S1 din planul de acțiune. Toate celelalte măsuri (M3A1, M3A2, M3A3, M6A1, M6B1, M6B2, M6B3) vor fi lansate în a 2-a jumătate a S2.

Capitolul VIII: Descrierea procesului de implicare a comunităților locale în elaborarea strategiei

În elaborarea SDL s-a urmărit implicarea comunităților locale pe baza următoarelor principii: creșterea gradului de conștientizare a importanței pe care actorii locali o au în abordarea LEADER și în metoda de analiză „bottom-up”; încurajarea unei abordări participative din partea acestora; creșterea gradului de colaborare între actorii locali în ierarhizarea problemelor locale și identificarea unor soluții la acestea; implicarea membrilor parteneriatului în elaborarea SDL și în stabilirea modului de funcționare a GAL; asigurarea unui input cât mai reprezentativ (din toate punctele de vedere) din partea comunității locale; promovarea egalității între bărbați și femei și a integrării de gen și prevenirea oricărei discriminări pe criterii de sex, origine rasială sau etnică, religie, handicap, vârstă sau orientare sexuală.

Capitolul IX: Organizarea viitorului GAL – Descrierea mecanismelor de gestionare, monitorizare, evaluare și control al strategiei – cu tracl

Rolul și funcțiile GAL Napoca Porolissum

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca Porolissum (GAL) este organizat și funcționează potrivit OUG nr. 26/2000 cu modificările și completările ulterioare. GAL desfășoară activități specifice implementării măsurilor din Strategia de Dezvoltare Locală (SDL) și activitățile prevăzute în Statut și Actul Constitutiv.

Capitolul X: Planul de finanțare al strategiei

Teritoriul GAL Napoca Porolissum are în total 1.614,14 km2 și 44.381 locuitori. Aceste valori, raportate la alocarea pentru măsura LEADER 2014-2020 rezultă în 2.471.044€ alocare totală pentru SDL. Din aceștia, 494208,83€ (20%) sunt alocați funcționării și animării GAL.

Capitolul XI: Procedura de evaluare și selecție a proiectelor depuse în cadrul SDL

Procedura deevaluare și selecțe a proiectelor depuse în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală implică următoarele:

 1. Organizarea sesiunilor
 2. Elaborarea cererii de finanțare și a documentației de susținere
 3. Depunerea cererii de finanțare
 4. Procedura de evaluare a proiectelor
 5. Rapoartele de selecție

Capitolul XII: Descrierea mecanismelor de evitare a posibilelor conflicte de interese conform legislației naționale 

În primele 3 luni de funcționare, Structura de control din cadrul GAL va elabora un Ghid de evitare a conflictelor de interese ce va fi adus la cunoștința tuturor partenerilor și angajaților.